بررسي تاثير استرس بر ميزان خطاي انساني در بين كارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۲:۵۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

بررسي تاثير استرس بر ميزان خطاي انساني در بين كارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

هدف از اين پايان نامه بررسي تاثير استرس بر ميزان خطاي انساني در بين كارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 296
حجم 2 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي

بررسي تاثير استرس بر ميزان خطاي انساني در بين كارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

 

*همراه با پرسشنامه

 

 

 

چكيده  
بسياري از سوانح هوايي بر اثر يك خطاي ساده و پيش پا افتاده و يا عدم درك صحيح پيش مي آيد. به ندرت ممكن است يك سانحه بر اثر تنها يك علت باشد. حوادث نوعا تركيبي از چندين علت مختلف دارند و وقتي كه هر كدام را به تنهايي بررسي مي نماييم اغلب مهم به نظر نمي رسند اما تركيب با ساير عوامل باعث كامل شدن ترتيبي از علل نامربوط مي گردند كه منجر به سانحه شده اند، به اين پديده زنجيره حوادث گويند. براي جلو گيري از رويداد هوايي، شناسايي عناصر اين علل قبل از تكميل زنجيره حوادث ضروري است.
 
 استرس بعنوان نوعي تنيدگي جسمي ويا روان شناختي نقش پررنگي برعملكردكاركنان مراقبت پرواز در صنعت حمل ونقل هوايي دارد. استرس قطعا  دامنه توجه و تمركز را كاهش مي دهد همانطور كه بر حافظه كوتاه مدت و بلند مدت تاثير منفي دارد بطوريكه ايجاد تصوير ذهني مناسب كاركنان مراقبت پرواز را در شرايط ترافيكي معين و فضاي مشخص جهت ارائه سرويس مراقبت پرواز دشوار ويا غير ممكن مي سازد. علاوه بر اين تاثير استرس ممكن است كنترلر را به سمت ارتكاب لغزشهايي نظير خطاهاي كلامي، شنيداري، ديداري، نوشتاري، و يا انحراف ذهني هدايت كند. اين لغزشها و انحرافات مي توانند به خطاهاي گوناگوني منجر شوند كه متعاقبا مي توانند به همجواري يا تصادم هواپيما ها منتهي گردند. 
 
در اين پژوهش تاثير استرس بر بروز اينگونه خطاهاي انساني مورد بحث قرار گرفته است. در اين پژوهش از يك پرسش نامه محقق ساخته براي سنجش تاثير سطح استرس بر ميزان ارتكاب خطاهاي ناشي از لغزش و انحراف غير عمدي كاركنان مراقبت پرو از استفاده شده است. جامعه آماري مورد تحقيق در اين پژوهش كليه كاركنان مراقبت پرو از فرودگاه بين المللي مهر آباد است و نمونه مورد مطالعه 40 نفر از اين كاركنان بود كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. با توجه به نتايج آزمون فرضيات بدست آمده، رابطه آماري معناداري ميان اين دو عامل بدست آمد.
 
 
 
كلمات كليدي:

تنيدگي

فشار رواني

خطاي انساني

ساختار سازماني 

حمل و نقل هوايي

 
 
 
مقدمه
در دهه اخير موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسيار واقع گرديده است اگر چه در علم پزشكي مساله فشار عصبي و علل و عوارض آن مدتهاست مورد بررسي و تحقيق قرار دارد اما باب اين بحث در رفتار سازماني تازه گشوده شده است.عليرغم اين نظر كه استرسهاي مفيد نيز وجود دارد و مقداري از فشارهاي عصبي براي ايجاد تحرك و تلاش در انسان ضروري است، زماني كه بحث استرس مطرح مي شود بيشتر به عوارض و ضايعات آن توجه شده  واسترس مفيد مد نظر قرار نمي گيرد. 
 
به هرحال استرس اثرات فراواني بر عملكرد و فعاليتهاي اعضاي سازمان دارد. مديران، كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثير فشارهاي عصبي دچار حالات رواني خاصي مي شوند و دست به اعمالي مي زنند كه مستقيما در باز دهي سازمان منعكس مي گردد. فشارهاي عصبي داراي آثار جسماني نيز هست و از اين طريق هم به سازمان لطمات شديدي مي آورد. استرسهاي حاد نيروي انساني سازمان را هم ضايع مي كند  و هدف سازمان را دستخوش تزلزل مي سازد. عده اي از صاحبنظران رفتار سازماني استرس را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده اند. شايد هم به راستي دوران ما عصراسترس و فشارهاي عصبي است، دوره اي كه در آن انسان بيش از هر زمان ديگري در معرض عوامل موجد استرس قرار گرفته و در چنين جهان پر هياهويي چگونه مي توان از استرس اجتناب كرد يا به مصاف و مقابله پرداخت؟ عوامل موجد استرس چيست و چگونه مي توان آن را مديريت كرد؟
 
خطاي انساني هم به عنوان يك عامل شناخته شده در بيشتر وقايع هواپيمايي ديده مي شود. اين خطا ها اغلب توسط افراد معمولي، سالم، صلاحيت دار، با تجربه، و كاملا مجهز به تجهيزات تجربه مي شوند. چندين روش براي مطالعه خطاهاي انساني وجود دارد. يك از اين روشها بررسي رفتارهاي فردي در سطوح مختلف است. از ميان مولفه هاي گوناگون رفتار فردي (مانند هوش، شخصيت، انگيزش، ارزشها و نگرشها، ادراك، احساسات، و يادگيري) استرس بعنوان مولفه اي تاثير گذار بر خطا هاي مرتبط با عامل انساني شناخته مي شود. اين تحقيق بر آن است تا تاثير منفي سطوح مختلف استرس (تنيدگي) را بر بروز خطاي عامل انساني مورد بررسي قرار دهد.  
 
 
 
 
فهرست مطالب
. فصل اول: كليات تحقيق
.. مقدمه
.. تعريف و بيان مساله
.. اهميت و ضرورت تحقيق
.. دلايل انتخاب موضوع
.. سوابق و پيشينه تحقيق
.. اهداف تحقيق
... هدف اوليه
... اهداف ثانويه
... هدف غايي
.. سئوالات تحقيق
.. فرضيات تحقيق
... فرضيه اهم
... فرضيه فرعي
.. قلمروي تحقيق
... قلمروي زماني تحقيق
... قلمروي مكاني تحقيق
... قلمروي موضوعي تحقيق
.. استفاده كنندگان از تحقيق
.. تعريف عملياتي متغيرها
... متغير مستقل: عوامل تنيدگي
... متغير وابسته: خطاي انساني
.. روش تحقيق
.. روش نمونه گيري و تعيين حجم مونه
.. ابزار گردآوري اطلاعات
.. مشكلات و محدوديتهاي تحقيق
 
. فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

.. بخش اول: تنيدگي

.. مقدمه
.. رهيافتها نسبت به فشار رواني 
... خود تنظيمي/پزشكي
... ارزيابي شناختي
... انطباق فرد با محيط
... روانكاوي
... الگوي هانزسليه: مفهوم سازگاري
... الگوي هلمز و راهه: وقايع زندگي
.. ماهيت دوگانه فشار رواني

.. تعريف تنيدگي

.. تئوريهاي تنيدگي
... استرسورهاي خرد و كلان
... مدل شخص– محيط
... نظريه شخص – محيط در قلمرو غيركاري

... مدل تنيدگي شغلي كاراسك

... ناسازگاري سبك زندگي
... نظريه تنيدگي پنهان
... منابع تنيدگي: مدل چهار سطحي تنيدگي
.... عوامل فردي
..... استرسورهاي شخصي
..... استرس ادراك شده
..... كفايت پاداش
..... محيط ادارك شده غيردوستانه
..... نوع كارمند
..... چرخش شغلي و بازنشستگي
..... استرسورهاي خصوصيات غير شخصي كارمند
..... نوبت كاري
...... مشكلات نوبتكاري
...... ريتم سيركادين
...... پيامدهاي نوبتكاري
......  مشكلات مربوط به خواب
...... مشكلات باليني
...... مشكلات غير باليني
..... انواع مشاغل و ويژگيهاي شغل
..... زمان يا فاصله رفت و آمد و نوع وسيله حمل و نقل
..... مسافرت شغلي
..... استرسورهاي شغل
..... تقاضاهاي شغلي
..... فشارهاي نقش( تعارض و ابهام در نقش)
..... مسئوليت
..... رابطه با سرپرست
..... يكنواختي، گرانباري نقش يا كمباري نقش
..... تصميم گيري
.... عوامل گروهي
..... فرهنگ
..... گروه
.... عوامل سازماني         
..... جو سازماني
..... فناوري
..... اثرات رواني
..... تشويش اطلاعاتي
..... تغيير
..... محيط طبيعي سازمان
.... عوامل فراسازماني
..... عوامل محيطي
..... عوامل خانوادگي
..... استرسورهاي وجهه و اعتبار
..... عوامل اقتصادي
..... سلامت
..... روابط اجتماعي

.... تفاوتهاي فردي و عوامل وضعيتي  تعديل كننده تنيدگي

..... ارزيابي شناختي عوامل تنيدگي
..... تنيدگي كوتاه مدت يا بلند مدت 
..... حمايت اجتماعي
..... مديريت زمان
..... مذهب و معنويت
..... جنسيت و تأثير آن بر تنيدگي
..... الگوهاي رفتاري (نوع الف و نوع ب)
..... شخصيت خستگي ناپذير يا نستوه
...... تعريف سرسختي
...... مولفه‌هاي سرسختي
....... كنترل
....... تعهد
....... چالش
..... عوامل شخصيتي
...... خوداتكايي، بي تعلقي يا تعلق بيش از حد
...... عزت نفس يا احترام به خود
...... كانون كنترل دروني
...... توان
.... پيامدهاي تنيدگي
..... پيامدهاي شناختي
..... پيامدهاي روانشناختي (نگرشي)
...... تحليل رفتگي
....... مدل تحليل رفتگي
...... افسردگي و ساير بيماريهاي رواني
...... رضايت شغلي
..... پيامدهاي رفتاري
...... تاخير، غيبت، جابجايي و ترك خدمت
...... سيگار و سوء مصرف مواد(ضايع كردن جسم)
...... عملكرد
....... رابطه ميان فشار رواني و عملكرد -  قانون يرسون
...... سوانح
..... پيامدهاي فيزيو لويك
...... سلامت عمومي
.... استراتژيهاي مديريت تنيدگي

..... استراتژيهاي سازماني پيشگيري تنيدگي

...... پيشگيري از تنش زاها (راهبردهاي مسأله محور)
....... طراحي مجدد شغل
....... شفاف سازي نقش
....... برنامه زماني كار
....... سبك مديريت و ساختار سازماني
....... فرهنگ سازماني و ارتباطات
....... نظام پاداش عادلانه

...... پيشگيري از تنيدگي (راهبردهاي احساس محور)

....... تيم سازي 
....... حمايت اجتماعي
....... مشاوره هاي رواني
...... پيشگيري و درمان پيامدهاي تنيدگي
....... برنامه هاي كمك به كاركنان
....... زمان استراحت كافي
....... مرخصي تنيدگي
....... بهبود شرايط كاري
..... راهبردهاي فردي پيشگيري تنيدگي
...... پيشگيري از تنش زاها ( راهبردهاي مسأله محور)
....... خوش بيني اكتسابي
....... مديريت زمان
....... فعاليتهاي اوقات فراغت

...... پيشگيري از تنيدگي (راهبردهاي احساس محور)

....... انطباق
....... عوامل وضعيتي و شخصي
....... ارزيابي شناختي عوامل تنيدگي
....... فنون سازگاري
....... ورزش

...... پيشگيري و درمان پيامدهاي تنيدگي

....... خود گشودگي(افشا)
....... آرام سازي
....... رژيم غذايي
....... بازخور زيستي
....... فعاليتهاي غير هوازي: مراقبه
....... درمان
 

.. بخش دوم: خطاي عامل انساني

.. مقدمه

.. رويكردها به خطاي عامل انساني

... رويكرد شناختي
... رويكرد ارگونوميك يا سيستمي
... رويكرد رفتاري
... رويكرد طب هوايي
... رويكرد رواني اجتماعي
... رويكرد سازماني

... سيستم طبقه بندي و تحليل عوامل انساني

.... مدل دلايل سانحه ريزن
..... مؤلفه‌هاي يك سيستم توليدي
..... نقص يك سيستم توليدي
..... نقاط قوت و محدوديتهاي مدل ريزن

..... تعريف حفره هاي موجود در پنير: سيستم طبقه‌بندي و تحليل عوامل انساني

...... اعمال غيرايمني اپراتورها
....... خطاها
........ خطاهاي تصميم‌گيري
........ خطاهاي اداركي
....... تخلفات روزمره
....... تخلفات استثنايي
برچسب‌ها: بررسي تاثير استرس بر ميزان خطاي انساني در بين كارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد،

ارزيابي مفاهيم و محتواي فمينيستي در سينماي زنان فيلمساز ايراني
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۲:۱۸| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

ارزيابي مفاهيم و محتواي فمينيستي در سينماي زنان فيلمساز ايراني

هدف از اين پايان نامه ارزيابي مفاهيم و محتواي فيمنيستي در سينماي زنان فيلم ساز ايراني مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 432
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي رسانه و علوم ارتباطات


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته رسانه

ارزيابي مفاهيم و محتواي فمينيستي در سينماي زنان فيلمساز ايراني

 
 
چكيده : 
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ايراني بعد از انقلاب اسلامي سال 1357 در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و سياسي و فرهنگي و پذيرفتن‌ مسئوليتها از مباحث‌ مهم‌ تلقي‌ مي‌شود.جايگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ايران نگاه هاي متفاوتي را در داخل و خارج كشور به خود جلب كرده و تحليلها و تفسيرهاي بسياري را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگي‌ حضور زن‌ در سينما نيز از اين‌ قبيل‌ است‌. تلاش  گسترده زنان ايراني براي حضور و مشاركت در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و ورود به زمينه هايي كه تا پيش از اين غير قابل دسترسي بوده حائز اهميت فراوان است. پژوهشگر در اين تحقيق برآن است كه ديدگاه فمينيستي زنان فيلم ساز ايراني را  با كمك ، بازنمايي فيلم هايي كه با حضور زنان در سينماي ايران به تصوير كشيده شده و بررسي مضاميني فمينيستي آنچه توسط اين فيلم سازان زن به نمايش درآمده را  بررسي كند.
 
 با مطالعه ي كتب و اسناد تاريخي مرتبط با مشاركت زنان ايراني و سينماي ايران با 13 تن از صاحب نظران، كارشناسان و كاگردانان مطرح ايران به شيوه ي مصاحبه ي عمقي گفت وگو شده است، و يا تحليل محتوا اين نتيجه به دست آمده كه زنان فيلمساز ايراني ، فيلم با مضامين فمينيستي مي سازند،  وسينماي آن ها سينماي جنسيت محور دانست، زيرا كه در آن شخصيت زن به عنوان كاراكتر اصلي همه فيلمهاي آن است، قهرمان فيلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. اين فيلم ها، روايت كننده قصه هاي زنانه است. شخصيت اصلي فيلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهاي مسئوليت زندگي را بر عهده گرفته و بيشتر فعاليت هاي زن بيرون از خانه شكل مي گيرد.
 
 
واژگان كليدي :

سينما ايران Iranian cinema

جنبش زنان women’s movement

تحليل محتوا Content analysis

كارگردان زن women film directors

مضامين فمينيستي feminist themes

 
 
 
 
مقدمه 
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي سال 1357 در ايران مسأله مشاركت‌ زنان‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و سياسي و فرهنگي و پذيرفتن‌ مسئوليتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتي‌ تلقي‌ مي‌شود. از جمله‌ چگونگي‌ حضور زن‌ در سينما نيز از اين‌ قبيل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش  گسترده و بي وقفه ي زنان ايراني براي حضور و مشاركت در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و ورود به زمينه هايي كه تا پيش از اين غير قابل دسترسي بوده حائز اهميت فراوان است. سينماي ايران كه خود از عرصه هاي مهم وجديد در تغييرات اجتماعي و فرهنگي ايران است يكي از بارزترين عرصه هاي ورود هم مضامين زنانه وهم كنشگران زن ايراني است.تا آنجا كه بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد ؛  همانگونه كه با ورود بازيگر زن ايراني به سينما سرنوشت سينما با ماجراهاي جديدي رقم خورده است ، تاثيرات متقابل اين دو بر يكديگر نيز موجب روشن شدن و ثبت حقايقي در سينماي ايران شده است . 
 
ورورد زن به عرصه سينما سرانجام حركت و رشد ذهني زنان را براي فيلم سازي به دنبال داشته است كه با وجود دوره هاي مختلف ومتفاوت  ؛ اگر چه خيلي طول كشيده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعيتي چشمگير شكل گرفته است . از طرفي ديگر  بالا رفتن سطح مشاركت اجتماعي وسياسي زنان ايراني و راه يابي آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهايي براي احقاق حقوق زنان را درپي داشته كه گاه رويكردي فمينيستي در برخي موارد فرهنگي همراه شده  است. اين رويكردي در حوزۀ سينما ودر حرفه فيلم سازي خود را  بيشتر از عرصه هاي ديگر نشان داده است.
 
با اين ترتيب مي توان گفت شكل گيري گونه هاي از  نگرش فمينيستي ميان بخشي از زنان به علت دست نيافتن به همه حقوق خود از سويي دستمايه اي براي فيلم سازان زن شده است ؛و از سويي ديگر دامن زدن به اين قضيه  باعث طرح پديده ي زنان فيلم ساز فمينيست در جامعه ايران و برجسته شدن اهميت ونقش آنان گرديده است. اين پژوهش برآن است كه با تكيه بر مفهوم ارتباطي سينما به عنوان يك رسانه ي مهم و سير تحوّل نگرش هاي زنان به عنوان عامل مؤثر هويت يابي آنان در ايران،  مضامين فمينيستي را در قالب فيلم هاي زنان فيلم ساز ايراني ،بررسي كند.  
 
 
 
 
1-2- تعريف مسأله
با مطالعه وطبقه بندي ديدگاه هاي نو درباره ي نظريه هايي زن و سينما و  نيز با مروري بر تاريخ سينماي ايران وچگونگي حضور زنان در آن و در آن دسته از فيلم هايي كه به كارگرداني زنان فيلم ساز ايراني تهيه شده اند، مي توان رابطه ي ميان اوضاع اجتماعي و سياسي ايران و نگرش فمينيستي فيلم سازان زن را در هر مقطع تاريخي از طريق نحوه حضور زن ايراني و مضامين فمينيستي در فيلم ها پي گرفت. بر اين اساس مسأله اصلي اين تحقيق چگونگي بازتاب تحولات اجتماعي زنان ونگرش هايي مربوط به آن در فيلم هاي ساخته شده پس از انقلاب اسلامي (1388-1357)توسط زنان است.روشن است كه هر فيلمي كه با موضوع زن يا درباره زنان يا بوسيله زنان ساخته مي‌‌شود يك فيلم فمينيستي نيست ،چنانكه در ايران فيلم‌هايي هست كه اگرچه درمورد  يا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فيلم‌هاي غيرزنانه مشمول نقدهاي فيمنيستي قرار مي‌گيرند كه زنان را از چشم اندازي مردانه ديده اند و تصوير در آورده اند  و در عين حال تفسير كرده اند.
 
 
پرسش ها و فرضيه هاي تحقيق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمينه وچارچوب نظري تحقيق در اين فصل آمد مي توان مهمترين پرسش هاي تحقيق را در شمار مسايل ذيل دانست:

1. سينماي زنان ايراني چه مراحلي را پشت سر گذاشته است ؟

2. مظاهر يا نمادهاي فمينيستي در فيلم هاي زنان ايراني چيست؟

3. مضاميني كه زنان فيلم ساز ايراني به آنها پرداخته اند چه ويژگيهاي دارند؟

4. آيا بين ديدگاههاي زنان فيلمساز ايراني و ديدگاه هاي رايج در نظريات فمينيستي تفاوتي وجود دارد ؟

5. آيا خواسته هاي  سياسي واجتماعي زنان  در سينماي زنان فيلمساز ايراني مطرح شده است يا خير؟

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1-  مقدمه
1-2- تعريف مسأله
1-3- زمينه نظري
1-4- زمينه هاي عملي
1-5- ضرورت و اهميت تحقيق
1-6-اهداف تحقيق
1-7- چهارچوب نظري تحقيق
1-8- پرسش ها و فرضيه هاي تحقيق
1-9-جامعه آماري و روش تحقيق 6
 
فصل دوم :مباني نظري

بخش اول :فمينيسم و تحولات مفهومي آن

2-1-1- مفهوم فمينيسم
2-1-2- سير تحوّل فمينيسم

2-1-3- گرايش هاي فمينيستي در دوران معاصر

2-1-4- فمينيسم اسلامي
جمع بندي و نتجه گيري

بخش دوّم :جنبش زنان و فمينيسم در ايران

2-2-1- شكل گيري جنبش زنان در ايران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوي اول و دوّم
انقلاب اسلامي و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمينيسم در ايران

بخش سوّم: سينما، ارتباطات و نظريه هاي فمينيستي فيلم

2-3-1- فلسفه ارتباطي سينما
2-3-2-زنانه شدن هنر
2-3-3- نظريه هاي فمينيستي فيلم

تئوري فمينيستي فيلم

فيلم و نقش هاي جنسيتي 
2-3-4- فمينيسم و نظريه هاي ارتباطي
نظريه كليشه سازي
نظريه بازنمايي
رسانه ها و اجتماعي شدن
گفتمان پدر سالاري بازنماي جنسيت
فناي نمادين زنان

بخش چهارم: سينماي ايران

2-4-1- شكل گيري سينما در ايران
2-4-2-تحولات سينماي ايران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازيگر
زن در سينما در دهه هاي چهل و پنجاه 
تغييرات جديد اجتماعي و سينماي متأخر ايران
سينما و انقلاب اسلامي
اصلاحات و كم شدن رنگ نظارت

2-4-2- سينماگري پس از انقلاب و زنان ايراني

زن و سينما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سياست
پخش پنجم: پيشنه تحقيق و چارچوب نظري تحقيق
پيشنه تحقيق
يكم: پژوهش هاي ايراني
دوّم: پژوهش هاي خارجي 
2-5-2- چارچوب نظري/ مفهومي تحقيق
2-5-3- سؤال ها و فرضيه هاي اصلي تحقيق
 
فصل سوّم : روش تحقيق و تعريف متغيرها
يكم: روش تحقيق
3-1- پژوهش اسنادي
3-2 - مصاحبه 
3-3- تحليل محتوا   
دوّم : تعريف نظري و عملياتي متغيرها   
 
فصل چهارم: بررسي يافته هاي تحقيق   
بخش يكم: تحوّل مشاركت زنان ايراني و شكل گيري سينما
4-1-1-  تحول مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در ايران 
4-1-2- سينماي زنان در ايران        
سينما و فمينيسم  درايران
ظهور زنان كارگردان در سينماي ايران     
تابو، محدوديت ها و سانسور  

4-1-3- نگاه زن كارگردان ايراني به موضوعات زنان و فمينيسم       

بخش دوّم : تحليل محتواي فيلم ها 
4-2-1- معرفي فيلم هاي كارگردانان زن  
4-2-2- تجزيه و تحليل فيلم ها
بخش يكم: توصيف يافته ها
بخش دوّم: تحليل يافته ها      
فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گيري  
5-1- چكيده ي مباحث
5-2- پاسخ به سؤال ها و فرضيه هاي تحقيق     
5-3- تنگناهاي تحقيق و پيشنهادها
 فهرست مآخذ
 ضميمه  (دستور العمل كد گذاري مضامين فمينيستي در فيلم هاي زنان سينماگر ايراني)
 

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: ارزيابي مفاهيم و محتواي فمينيستي در سينماي زنان فيلمساز ايراني،

شناسايي نظام اخلاقي نخبگان علمي كشور و علل تاثيرگذار بر آن و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۱:۴۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

شناسايي نظام اخلاقي نخبگان علمي كشور و علل تاثيرگذار بر آن و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن

هدف از اين پايان نامه وضعيت اخلاق ورزي و توزيع نظام ‌هاي اخلاقي ديني و دنيوي در ميان نخبگان علمي و عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌هاي دولتي تهران مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 350
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم اجتماعي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي

شناسايي نظام اخلاقي نخبگان علمي كشور و علل تاثيرگذار بر آن و  ارائه راهكارهايي براي بهبود آن

 
 
 
 
 
 
 
چكيده:
هر جهان اجتماعي  سه لايۀ معنايي، نهادي و فردي دارد. با پيوند لايه هاي معنايي و فردي، طيّ فرايندهاي دگرسازي، ديالكتيك بيروني جهان اجتماعي برقرار مي شود. فرد نيز سه لايۀ هويتيِ دانشي ، خواهشي   و توانشي  دارد. با پيوند نظر و عمل افراد، طيّ فرايندهاي خودسازي، ديالكتيك دروني جهان اجتماعي برقرار مي شود. با ديالكتيك بيروني و دروني جهان اجتماعي، «نهادها» و «نظام‌هاي اخلاقي» شكل مي گيرند. جهان‌هاي اجتماعي گوناگون بنا به هويتشان، اتّكاي يكساني بر نظم نهادي و نظم   اخلاقي ندارند. 
 
تاكنون متلائم ترين نظم اخلاقي، در جهان‌هاي اجتماعي ديني رخ نمود، و كارامدترين نظم نهادي به مدد علم  تجربي در جهان دنيويِ تجدد، سربرآورد. نخبگان علمي جامعۀ ما بيش از همه، از فرايندهاي تربيتي علم تجربي، متأثر مي شوند كه انتظار مي رود، آثار اخلاقي آن را بروز دهند. توزيع نظام‌هاي اخلاقي قدسي و دنيوي در ميان نخبگان علمي كشور، نشانگر نقش علم تجربي در بازتوليد جهان‌هاي ديني و دنيوي است. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد؛ نخبگان علمي، بيشتر در ميانۀ طيف نظام‌هاي اخلاقي قدسي ـ دنيوي قرار مي گيرند و پايبندي عملي آنها به ارزش‌هاي اخلاقي پايين ارزيابي مي-شود و متغيرهايي چون تعلّق خانوادگي و جهان شناسي ديني همراه آن در اجتماعي شدن  اوليه و تعلق صنفي ـ  تخصصي و جهان شناسي علمي همراه آن در اجتماعي شدن ثانويه، نظام-اخلاقي آنها را توضيح مي دهد.
 
 
 
مفاهيم كليدي:
اخلاق
نظام اخلاقي
جهان اجتماعي
نخبگان علمي
جهان‌هاي اجتماعي ديني و دنيوي
نظام‌هاي اخلاقي قدسي و دنيوي
 
 
 
 
 
مقدمه و بيان مساله
    
     متناظر با جهان اجتماعي، انسان نيز سه سطح شناختي(دانشي)، عاطفي(خواهشي) و رفتاري(توانشي) دارد. نظام اخلاقي، مركز ثقلِ فرد انساني و حلقه پيوند ميان نظر و عمل اوست. شكل گيري نظام اخلاقي فرد، همان فرايند مداوم خودسازي ـ تلاش براي اندوختن دانايي، زيبايي، توانايي و دارايي ـ است. خودسازي، ساماندهي عواطف و خواهش هاي فرد براي تبعيت رفتار از انديشه است؛ يعني فرد آنگونه كه مي انديشد زندگي كند و زندگي-اش نيز محملي براي انديشه ورزي صحيح او شود. بدين ترتيب با پر شدن شكاف ميان دانشوري(علّامگي) و كنشگري(عمّالگي)، فرد انساني، صاحب هويتي متعالي مي شود. دانشوري انسان، پاره اي «ارزش‌ها» به او عرضه مي كند كه با كنش و عمل او محقق مي شوند. تحقق ارزش ها متضمن تنش ها و فشارهايي بر انسان است. فرد بايد خواهش هايش را به گونه اي تنظيم كند كه اين ارزش‌ها در اعمالش محقق شوند. متعاقب اين پايبندي عملي، انديشۀ انسان نيز براي دستيابي به ارزش‌هاي والاتر ارتقا مي يابد. 
 
      فرد انساني با خودسازي، نظام اخلاقي خويشتن را، در درون بنيان مي نهد و با مشاركت در فرايندهاي دگرسازي به شكل گيري و تداوم نهادهاي اجتماعي در بيرون مدد مي رساند. بدين ترتيب ديالكتيك دروني و بيروني يك جهان اجتماعي به صورت مكمل، ظاهر مي شوند. اين دو به هيچ وجه قابل تقليل به يكديگر نيستند اگرچه به علت تأثيرات متقابلشان نوعي همساني و تلائم، ميان آنها برقرار مي گردد. هر نظام اخلاقي، نهادهاي اجتماعي متناسب با خود را جستجو مي كند و هر مجموعۀ نهادي نيز نظام‌هاي اخلاقي همسوي خود را پروبال مي دهد. نهادهاي اجتماعي، نظام‌هاي اخلاقي مغاير با هويت جهان اجتماعي را كنترل مي كنند و از رونق آنها جلوگيري به عمل مي آورند و نظام‌هاي اخلاقي نيز نهادهاي مغاير را تاب نياورده و همراهي نمي كنند.
 
     تلائم و همسويي اين دو بخش جهان اجتماعي و تداوم آن، مستلزم تلائم ميان جهان اجتماعي و جهان عيني است. هر نظام اخلاقي در جهان فردي با انواع خاصي از نهادها در جهان اجتماعي و با جهان شناسي ها يا تصاوير خاصي از جهان عيني، تناسب و تلائم دارند. در اين معنا، متناسب با جهان شناسي هاي ديني و دنيوي و جهان هاي اجتماعي ديني و دنيوي، مي توان از نظام هاي اخلاقي ديني و دنيوي نيز ياد كرد. 
 
     تا به امروز جهان تجدد، بيشتر از جهان هاي اجتماعي ديگر، خود را در پهنۀ زمين بسط داده و با عبور از مرزهاي محسوس و نامحسوس جهان هاي اجتماعي ديگر، به آساني در دسترس همه افراد بشر قرار گرفته است. اين جهان اجتماعي بيش از همه، با دو خصيصۀ هويتي «علمي» و «سكولار» شناخته مي شود. اين جهان، تنها يكي از جهان هاي اجتماعي در دسترس ما مردم ايران است كه گذشتگان ما آن را نزيسته اند و تجربه نكرده اند، ولي ما آن را به ارث مي بريم، پيش از ما وجود دارد و ناگزير به آن وارد مي-شويم. 
    جهان اجتماعي ديگري هست كه ما به آن دسترسي داريم. جهان پايه اي كه ما در آن چشم به جهان مي گشاييم و اولين تصورات خود از عالم و آدم را از دالان آن به دست مي آوريم. بي شك اين جهان پايه، جهاني ديني است كه به هيچ وجه، خود را گذشتۀ تاريخي جهان تجدد نمي پندارد كه حال و آينده را به آن واگذارد. 
   امروزه اين دو جهان با تمام توش و توان خود به عضوگيري مشغولند و ما مردم ايران، دسترسي هاي متفاوتي به اين جهان هاي اجتماعي داريم. ايران بعد از انقلاب اسلامي، آوردگاهِ تلاقي و تعاطي اين دو جهان اجتماعي است.  
 
  اگرچه استعداد اخلاق ورزي همزاد نوع بشر است، ولي در جهان هاي اجتماعي گوناگون، به درجات و اشكال متفاوتي، فرصت شكوفايي و بروز مي يابد. دو جهان اجتماعي ديني و دنيوي بنا هويت خود، اتكاي يكساني بر «نظم اخلاقي» و «نظم نهادي» ندارند. در جهان تجدد، نظم بيروني برآمده از علوم تجربي با اخلاق همنهاد نشد و عمدتاً رونق يكي به تقليل ديگري انجاميد. انقلاب اسلامي ايران، نويد بخش جهاني است كه در آن «اخلاق» و «كارآمدي» برابرنهاد يكديگر نباشند و نظم بيروني، كمالخواهي اخلاقي را به حاشيه نبرد. تكليف مواجهۀ جهان هاي اجتماعي ديني و دنيوي را توفيق يا شكست آنها در همين پروژه تلفيق «نظم بيروني ـ نهادي» و «نظم دروني ـ اخلاقي» تعيين خواهد كرد. 
 
    امروزه در ايران پس از انقلاب چنين وانمود مي شود كه جهان دنيوي تجدد، جهاني خودكفاست و جهان ديني، سپر انداخته و آخرين سنگر آن؛ يعني اخلاق، نيز به تصرف جهان تجدد درآمده است. از سويي اخلاق دنيوي تجدد، ترويج و تبليغ مي شود و از منظر آن، ظرفيت نهادي جهان اجتماعي ديني مورد ترديد قرار مي-گيرد، همچنانكه اين ظرفيت، از سوي ديگر با منطق نهادي جهان تجدد، انكار مي شود. به عبارت ديگر، تحقق جهان اجتماعي ديني ناممكن و حتي در صورت امكان، نامطلوب نشان داده مي شود. سخن از اخلاق دنيوي در ميان اقشار مختلف جامعه، رواج يافته و توجه بخش هايي از نخبگان و عموم مردم به آن معطوف شده است. اين پديده، براي لايه هاي گوناگون جهان اجتماعي و اقشار مختلف آن دلالت ها و پيامدهاي متفاوتي دارد، ولي از آنجا كه متضمن استقلال اخلاق از دين است و تأثير قابل توجهي بر سرنوشت مواجهۀ دو جهان اجتماعي ديني و دنيوي دارد، وارسي آن، از مناظر مختلف، اهميت فراواني دارد.
   اصولاً حاصل شدن فرد و جهان اجتماعي، همان تحقق ارزش‌هاي دانايي، زيبايي، توانايي و دارايي  است كه مي توان براي آنها سه سطح حقيقي، ذهني(آرماني) و عيني(واقعي) ترسيم كرد.
 
   در جهان اجتماعي ديني، انسان‌ها با شناخت و اعتقاد به ارزش‌هاي حقيقي، آنها را به سطح آرماني زندگي خود وارد مي كنند و با عمل به آنها، اين ارزش‌ها را در سطح واقعي محقق مي كنند. ارزش‌ها، وراي سطوح آرماني و واقعيِ جهان اجتماعي از هويتي حقيقي برخوردارند و همين سطحِ حقيقي، ملاك داوري، نقد و ارزيابي دو سطح ديگر است.
   در جهان اجتماعي ديني، هستي از حقيقتي يكتا و يگانه نشأت مي گيرد و به آن باز مي گردد. همه موجودات هويت از اويي و به سوي اويي دارند. عشق بحري آسمان بر وي كفي/ چون زليخا در هواي يوسفي/ دور گردون ها ز موج عشق دان/ گر نبودي عشق بفسردي جهان/ ذرّه ذرّه عاشقان آن كمال/ مي شتابند در علو همچون نهال/ سبَّح لِلّه هست اشتابشان/ تنقيۀ تن مي كنند از بهر جان! و البته انسان در اين سير كمالي، جايگاه ويژه اي دارد.
 
  در اين جهان، عالم و آدم، ظاهر و باطن يا خَلق و اَمري دارند. متناظر با سه جهان ماورايي، طبيعي و اجتماعي، انسان خود به مثابه يك جهان از سه بعد فطري، طبيعي و اجتماعي برخوردار است كه اگرچه هرسه ظرفيت رشد و شكوفايي دارند، ولي در بدو تولد، ابعاد طبيعي و اجتماعي او نسبت به فطرتش، تقدم و تعين دارند. خودسازي يا شكل گيري نظام اخلاقي در انسان، همان رشد متلائم اين سه، با هدف غايي شكوفايي فطري اوست. اين مهم جز با تدبير و تنظيم ابعاد طبيعي و اجتماعي در خدمت بعد فطري او رخ نمي دهد. 
 
    بدين ترتيب آدمي دو نوع خويشتنِ «تاريخي» و «حقيقي» دارد كه لايه هاي سطحي و عمقيِ هويت او را شكل مي دهند. او با تدبير لايه هاي سطحي تر در خدمت لايه هاي عميق تر به خوديابي(كمال) مي-رسد: در زمين ديگران خانه مكن/ كار خود كن كار بيگانه مكن/ كيست بيگانه تن خاكي تو/ كز براي اوست غمناكي تو/ تا تو تن را چرب و شيرين مي دهي/ گوهرجان را نيابي فربهي/ گر ميان مشك، تن را جا شود/ وقت مردن گند آن پيدا شود/ مشك را بر تن مزن بر جان بمال/ مشك چبود نام پاك ذوالجلال.  
 
به كمك خودسازي، سطوحِ شناختي، عاطفي و رفتاري فرد، يگانه شده و به خوديابي مي  انجامد. عمل و نظرِ فرد پيوند مي خورند و با هم كمال مي يابند. عمل به تكاليفي كه نظر پيش مي كشد، به فضيلت-هايي مي انجامد كه خود، كمالِ نظر را در پي دارد. از يك سو، عمل به خوبي ها، آسانتر مي شود و از سوي ديگر، نظر، فرصت مي-يابد به حقايق برتري دسترسي پيدا كند: حقيقت سرائي است آراسته/ هوا و هوس گرد برخاسته/ نبيني كه هرجا كه برخاست گرد/ نبيند نظر گرچه بيناست مرد/ تو را تا دهان باشد از حرص باز/ نيايد به گوش دل از غيب راز! 
درجهان اجتماعي دنيوي سطح حقيقي ارزش‌ها از منظرها ناپديد مي-شود و آنها صرفاً دو سطح آرماني و واقعي دارند. انسان‌ها خود، ارزش‌ها را در همين دو سطح آرماني و واقعي، توليد و بازتوليد مي كنند و خارج از اين دو سطح، هيچگونه هويتي ندارند. 
 
     علّامه طباطبايي در گونه شناسي خود از نظام‌هاي اخلاقي سه-گانۀ قرآني، ديني و فلسفي، مدعي مي شوند كه فيلسوفان اگر بخواهند غايت اخلاق را در همين جهان دنيوي تعريف و تعيين كنند براي تدوين ارزش‌هاي اخلاقي راهي جز رجوع به خواست و ارادۀ افراد انساني ندارند؛ به اين معنا كه امكان داوري عقلاني ارزش‌هاي اخلاقي از دست مي رود و در اين صورت معيار داوري فضايل و رذايل اخلاقي، چيزي جز تمايلات نفساني انسان‌ها در زمان ها و مكان‌هاي گوناگون نخواهد بود. 
 
     با پديدار شدن جهان تجدد، پيش بيني مي شد اين جهان دنيوي با محدود دانستن هستي به جهان مادّي و فروكاهش معرفتِ موثق به دانش تجربي، به بهاي چشم پوشي از باطن عالم و آدم، سيطره بر آنها را به دست آوَرد. چنين به نظر مي رسيد كه محتمل ترين هزينۀ بشر براي اين دستاورد، نابودي اخلاق باشد. اين عبارت داستايوسكي كه«اگر خدا نباشد همه چيز مجاز مي شود!» گوياي همين نگاه بود. ولي دستاوردهاي ملموس و مطبوع ، آنقدر برجسته بود كه اين هزينه نه تنها قابل قبول مي نمود، بلكه اخلاق، مانع و پديدۀ زائدي پنداشته مي شد كه نابودي آن، با كارآمدي و سودمندي  جبران مي شد. اين جهان به جاي اينكه همّ خود را مصروف هدف دست نيافتي و بيهوده اي چون ساختن انسان‌هاي فضيلتمند كند تلاش مي كند با ايجاد نهادهاي قدرتمند ـ البته با انسان هاي مفيدـ به نيازهاي بشر، پاسخ درخوري دهد. «وقتي نقشه نبردي بد طرح شده باشد و هدف آن نسبت به قواي موجود بسيار بزرگ و نحوۀ اجراي آن هم ناقص باشد، آن وقت است كه بايد سربازها بي اندازه شجاع باشند. سربازها بايد با فضيلتِ شجاعتِ بي اندازه، چيزي را ممكن سازند كه از حماقت اُمرا و فرماندهانشان غيرممكن شده است. داستان اخلاق هم چنين است. نان و شير،گران است يا ناياب و دسترنجِ كار ناچيز است يا مردم بيكارند. اين جاست كه فقر بايد با اخلاق آميخته باشد تا فقرا دزدي نكنند.(برشت:33،1377). اين جمله در مقدمه روح القوانين، نشان ترجيح نهادِ آزادي بر فردِ سقراط در انديشه و زمانه مونتسكيو است «افلاطون خدا را شكر مي كرد كه در زمان سقراط به دنيا آمده است، ولي من خدا را شكر مي كنم كه مرا در زماني به وجود آورده و در كشوري زندگي مي كنم كه آزادي فكر و قلم حكمفرماست و مي توانم از اين آزادي استفاده كنم»(مونتسكيو:169،1370).
 
     بر اين اساس ناظران و عاملان جهان تجدد بر اين نگاه بودند كه دين و اخلاق در اين جهان هم سرشت و هم سرنوشت اند و اين دو از عرصۀ عمومي و عقلاني به موطن غيرعقلاني شان؛ يعني زندگي خصوصي يا ناكجاآباد ملكوت پس رانده مي شوند! ولي با فروكش كردن هيجان هاي آغاز راه، بر همه آشكار شد كه هيچ جهان اجتماعي نمي تواند صرفاً به يك نظم بيروني اكتفا كند. هر جهان اجتماعي مي خواهد خود را در نهانخانۀ جان اعضايش جا دهد و ضروري و مشروع جلوه نمايد. هر نظم بيروني و ابزاري براي تداوم خود، ناگزير به يك نظم دروني و اخلاقي متصل مي شود. 
 
     بنابراين بيان شد كه جهان تجدد با دين و اخلاق برخورد يكساني ندارد و هر دو را به يك چوب نمي راند. درست است كه تاكنون دين و اخلاق همخانه بوده اند، ولي لازم نيست از اين پس چنين باشد. مي توان بدون اينكه به باطن مورد ادعاي اديان قائل بود، اخلاق بشري را تدوين و تأمين نمود. از اين رو جهان تجدد مدعي اخلاق و نظام‌هاي اخلاقي دنيوي شد. از اين موقعيتِ جهان تجدد، تفاسير متفاوتي وجود دارد؛ عده اي آن را نشانِ زوالِ اين جهان و برخي نشانِ ظرفيت آن در آلترناتيوسازي مي پندارند.
 
    دوركيم از اولين كساني بود كه عليه دو تفسير از اخلاقِ جهان تجدد موضع گرفت. اين دو تفسير عبارت بودند از: «اخلاق علمي» و «اخلاق فايده مندي». نحلۀ اول مدعي بودند كه در اين جهان، به جاي دين، علم، قواعد زندگي انسان‌ها را تأمين خواهد كرد و نحلۀ دوم نيز تنها اخلاق ممكن براي جهان تجدد را همان اخلاق سودمندي مي  پنداشتند. دوركيم با تأكيد بر ظرفيت اخلاق ورزي جهان تجدد مدعي شد كه هيچكدام از اين دو نحله، برداشت صحيحي از اخلاق ندارند. او ضمن تصديق همراهي تاريخي دين و اخلاق، مدعي شد علت اين همراهي، همتباري آنهاست. اخلاق و دين هر دو محصول و مخلوق پديدۀ ديگري به نام جامعه هستند و فارغ از آن هيچگونه هويتي ندارند. اگر تاكنون، جامعه توانسته اخلاق توليد كند، چرا از اين پس، از عهدۀ چنين كاري برنيايد؟ تنها تفاوت ممكن اين است كه جوامع متفاوت اخلاق‌هاي متفاوت و متناسب خود را توليد مي كنند. تاكنون جوامع مكانيكي، اخلاق ديني مي آفريدند از اين پس جوامع ارگانيكي، اخلاق مدني يا دنيوي پديد مي آورند.  
 
       دوركيم با نقد نظريه اخلاقي كانت، به پنداشتي عاطفي از اخلاق رسيد. از نظر او اين پديدۀ عاطفي تا ديروز با سازوكارهاي ديني توليد مي شد از اين پس با سازوكارهاي دنيوي پديد مي آيد. او در مقابل «اخلاقِ علمي» مدعي«علمِ اخلاق» يا جامعه شناسي شد. از منظر او دانش تجربيِ جامعه شناسي، داوري ارزش‌ها، تشخيص تناسب يا عدم تناسب آنها با ساخت جامعه و تجويز نسخة مطلوب را به عهده مي گرفت. ادعايي كه توسط ماكس وبر انكار شد. وبر داوري ارزش‌ها را از تيررس دانش هاي تجربي خارج مي دانست. او داوري ارزش‌ها را جنگ خدايان آشتي ناپذيري مي ديد كه از دسترس عقلانيت تجربي بيرون اند و در جهان تجدد، چاره اي جز واگذاري آنها به عاطفه و اراده افراد انساني نمي-ديد. در اين جهان هركسي در نهانخانة تنهايي خويش، بدون هيچ كورسوي عقلاني، خدا يا شيطان خود را برمي گزيند.
 
    هابرماس با پذيرش نگاه دوركيم در باب همتباري تاريخي دين و اخلاق و دنيوي شدن سازوكار توليد و تأمين اخلاق از اين پس، با پنداشت عاطفي او از اخلاق همراه نشد. او، نگاه وبر دربارۀ فراتجربي بودن ارزش‌ها را پذيرفت، ولي ديدگاه او در باب قياس-ناپذيري ارزش‌ها و واگذاري آنها به عواطف فردي را نپسنديد. هابرماس ويژگي هويتي جهان تجدد را نه «عقلانيت تجربي» بلكه «عقلانيت» مي داند. او تلاش نمود با تصحيح و توسعۀ برداشت وبر از عقلانيت، امكان تصويري عقلاني از ارزش‌ها را در جهان تجدد فراهم آورد. از اين رو چارۀ كار را افزودن «عقلانيت ارتباطي» به عقلانيت تجربي مي بيند. در جهان تجدد، «عقلانيت تجربي» عرصۀ ضروري و «عقلانيت ارتباطي» عرصۀ ارزشي جهان تجدد را شناسايي و تدبير مي كند. به زعم او، جهان تجدد، امكانِ دفاع عقلاني از ارزش‌ها را به دست مي آورد و از پناه بردن به جهان‌ها ي رقيب يا فروغلتيدن در نسبيت و نيست انگاري ارزشي در امان مي ماند. در اين جهان سه عرصۀ طبيعت، فرد و جامعه سه نوع دانش نقدپذير در اختيار قرار مي دهند كه به كمك عقلانيت تجربي و عقلانيت ارتباطي، قابل شناخت و داوري اند. بدين  ترتيب جهان تجدد نه تنها اخلاق و ارزش‌هاي انساني را پاس مي دارد حتي ظرفيت مواجهه با بازگشت مجدد دين به عرصۀ عمومي زندگي را نيز پيدا مي كند. اگر دين، مرجعيت عقلانيت تجربي را در شناخت هست  ها و مرجعيت عقلانيت ارتباطي را در عرصۀ ارزش‌ها بپذيرد جهان تجدد، مشكلي با آن ندارد.
 
    هابرماس عقلانيت را از فيلسوفان و ذهن به جامعه شناسان و زيست جهان منتقل مي كند و از امكان داوري عقلاني ارزش‌ها سخن مي-گويد. او براي ارزش‌ها، هويتي وراي زندگي انسان‌ها قائل نيست با اين حال داوري عقلاني و جهانشمول آنها را ممكن مي بيند. ارزش‌ها به ميزاني كه دريك گفت‌و‌گوي آرماني تأييد شوند عقلاني-اند. آنها فراورده اي انساني اند و به ميزاني كه تعميم پذير يا مورد توافق افراد انساني باشند عقلاني اند و از تاريكي به روشنايي مي گرايند. هابرماس برخلاف اديان و فيلسوفان اخلاق كلاسيك، مجموعه ارزش‌هاي معين و مشخصي را پيشنهاد نمي كند، بلكه به زعم خويش روش عقلاني توليد، تداوم و تغيير ارزش‌ها را به دست مي دهد. به عبارتي نوعي فلسفه ارزش ها ارائه مي كند كه همانند دستاورد ساير فيلسوفان اخلاقِ مدرن، نقصان «صوري بودن» را به همراه دارد. چون در اين جهان پديداري هر چيز صلب و سختي دود مي شود و به هوا مي رود! چاره اي جز پناه بردن به صورت هاي توخالي باقي نمي ماند. توفيق يا شكست هابرماس مطمح نظر نيست بلكه، تأكيد بر امتناع راهي است كه جهان دنيوي تجدد براي دفاع عقلاني از ارزش‌هاي اخلاقي، پيش رو دارد.  
 
در اين جهان دنيوي، فرد انساني در اثر تعامل دو جهان طبيعي و جهان اجتماعي به دست مي آيد و بدون اينكه حقيقتي بيرون از اين دو جهان داشته باشد بايد، هويتي كاهش ناپذير به اين دو به دست آورد. او بايد در قبال اين دو جهان، موجودي آگاه، باارزش و بااراده گردد. سطح و عمق انسان در همين جهان پديداري قرار دارند و صرفاً هويتي تاريخي( در برابرحقيقي) دارد كه از ديالكتيك عوامل طبيعي و اجتماعي به دست مي آيد. در اين جهان اجتماعي براي عالم و آدم، «كمالي» قابل تصور نيست كه در قالب آن، شكوفايي اخلاق، قابل انتظار باشد.
 
   انسان امروزي بنا به فطرت و تجربۀ تاريخي خود، تلفيق توان نهادي و كمال اخلاقي را مطالبه مي كند. جهان تجدد، چنين آرماني را در بستري دنيوي جستجو مي كند و انقلاب اسلامي ايران اين آرمان را در جهاني ديني دنبال مي كند. نهاد علم تجربي و دانشگاه در ايران، يكي از مهم ترين عرصه هاي مواجهۀ دو جهان اجتماعي ديني و دنيوي  است. علم تجربي و دانشگاه در مقام يك نهاد فرهنگيِ تخصصي كه مسئوليت توليد دانش و افراد مورد نياز ساير نهادهاي جامعه را به عهده دارد ممر مناسبي براي رديابي وضعيت پروژه تلفيق نظم بيروني و دروني در ايران پس از انقلاب اسلامي است. «نخبگان علمي» از گروه هاي مهم و اثرگذاري هستند كه انتظار مي رود با لايه هاي عميق تر جهان‌هاي  اجتماعي ديني و دنيوي در ارتباط  باشند و خود در مقام توليدكننده و مصرف-كننده، در يكي از اين جهان‌ها ، عضويت يابند و به ميزان تأثير و نفوذ خود در ديگران در بازتوليد اين جهان‌هاي اجتماعي ايفاي نقش كنند. نخبگان علمي كشور بيشترين تأثير تربيتي را از علم تجربي مي پذيرند. پژوهش حاضر بازنمود دروني و اخلاقي اين اثرپذيري را واررسي مي كند و اين پرسش مهم را پي مي گيرد كه نهاد علم تجربي و دانشگاه كانال ارتباط نخبگان علمي با كدام-يك از جهان‌هاي اجتماعي ديني و دنيوي و ممر بازتوليد كدام يك از نظام‌هاي اخلاقي ديني و دنيوي اند؟  
 
   نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه نهاد علم و دانشگاه، بيش از آنكه ممر توليد نظام‌هاي اخلاقي ديني و بازتوليد جهان اجتماعي ديني باشد كانال بازتوليد جهان اجتماعي دنيوي است. بازتوليد نظام‌هاي اخلاقي ديني در ميان نخبگان علمي بيشتر محصول مشاركت آنها در ساير نهادها به ويژه خانواده است. علاوه براين، پايندي عملي نخبگان علمي به اخلاق در حد پاييني برآورد  شده است كه براي تدقيق و توسعۀ نتايج آن، پژوهش هاي تكميلي از مناظر و در سطوح متفاوت ضروري است. 
 
   شواهد موجود نشان مي دهد كه نهاد علم تجربي و دانشگاه، در كشاكش دو جهان اجتماعي ديني و دنيوي، ظرفيت و توان لازم براي پيشبرد آرمانِ تلفيق كارآمدي نهادي و كمال خواهي اخلاقي را ندارد. با توجه به جايگاه و سهم اين نهاد فرهنگي در تربيت نخبگان و عموم مردم جامعه، چاره انديشي براي آن از ضروري ترين نيازهاي فرهنگي و تمدني ماست!       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست

عوامل جامعه شناختي مؤثر بر نظام اخلاقي نخبگان علمي

فصل اول/كليات 2
1-1- طرح مسئله و بيان پرسش هاي پژوهش 3
1-2- اهداف پژوهش 7
1-3- ضرورت و اهميت موضوع 8
1-4-پيشينه پژوهش 9
 
فصل دوم/ مباني نظري 2
2-2- نظريه هاي فلسفي 22

2-2-1- گونه شناسي نظام‌هاي اخلاقي 23

2-2-1-1- پيامدگرايي 27
2-2-1-2- وظيفه گرايي 34
2-2-1-3- فضيلت گرايي 40
2-2- 2-گونه شناسي برگزيده 47
2-3-  نظريه هاي علمي 50
2-3-1- نظريه هاي روانشناسي 52
2-3-1-1- عوامل زيستي(طبيعت و ارگانيسم) 52
2-3-1-1-1-  ارتباط با طبيعت و رشد اخلاقي 52
2-3-1-1-2-  خاستگاه هاي زيستي رفتارهاي اخلاقي 56
2-3-1-1-3- ارتباط متقابل زيستي 60
2-3- 1- 2-  عوامل ذهني 62
2-3- 1- 2-  1-  رويكرد شناختي 62
2-3- 1- 2-  2- نظريۀ قلمرويي 68
2-3- 1- 3-   عوامل اجتماعي 72
2-3- 1- 3-1-  نظريه دروني سازي و رشد عاطفي وجدان 72
2-3- 1- 3-2-  نظريه دروني سازي و رشد شناختي وجدان 83
2-3- 1- 4- جمعبندي نظريه هاي روانشناسي رشد اخلاقي 86
2-3-2- نظريه هاي جامعه شناسي 88
2-3-2- 1- عاطفه گرايي 89
2-3-2-1-1-اخلاق به مثابه امر قدسي 89
2-3-2-1-2- اخلاق، مرز ميان كنش هاي عقلاني و غير عقلاني 100
2-3-2-1-3- اخلاق به مثابه عاطفه تعميم يافته 110
2-3-3- 2- منفعت گرايي(مادي معيشتي) 118
2-3-3- 3- عقل گرايي 129
2-3-3- جمعبندي نظريه هاي علمي اخلاق 144
2-3-3- 1-  ديالكتيك جهان اجتماعي 149
2-3-3- 1-1-  قلمرو نهادي جهان اجتماعي 150
2-3-3- 1 - 2-  قلمرو نمادي جهان اجتماعي 154
2-3-3- 1 – 3-  قلمرو فردي جهان اجتماعي 156

2-3-4- خلاصه  نظريه هاي علمي اخلاق 161

2-3-5- چارچوب نظري 166
2-3-5- 1-  مدل نظري 189
2-3-5- 2-  فرضيات پژوهش 190
 
فصل سوم / روش تحقيق 193
3-1- موضوع و چگونگي سنجش 194
3- 1- 1- متغير وابسته 194
3- 1- 1- 1- انواع نظام اخلاقي 195
3- 1- 1- 2- شاخص نظام اخلاقي قدسي ـ دنيوي 201
3- 1- 1- 3- شاخص اخلاق عملي 201
3- 1- 2- متغيرهاي مستقل 202
3- 1- 2- 1- دسترسي خانوادۀ فرد به جهان‌هاي اجتماعي ديني و دنيوي 202
3- 1- 2- 1- 1-  دسترسي خانوادۀ فرد به جهان اجتماعي ديني 202
3- 1- 2- 1- 2-  دسترسي خانوادۀ فرد به جهان اجتماعي دنيوي 203
3- 1- 2- 1- 3-  اثرپذيري فرد از خانواده 204
3- 1- 2- 2- دسترسي خانوادۀ فرد به جهان‌هاي اجتماعي ديني و دنيوي 204
3- 1- 2- 2-1-  دسترسي فرد به جهان اجتماعي دنيوي(از كانال نهاد علم و دانشگاه) 204
3- 1- 2- 2- 2-  دسترسي فرد به جهان اجتماعي ديني 204
3- 1- 2- 2- 3-  اثرپذيري از نهاد علم و دانشگاه 205
3- 1- 2- 3- تمايلات زيستي ـ رواني فرد 205
3- 2-  جمع آوري داده ها 210
3- 3-  روايي و پايايي مقياس هاي سنجش 214
3-4- تحليل داده ها 216
 
فصل چهارم /تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 218
4-1- توصيف متغيرهاي مستقل 218
4-1-1- متغيرهاي فردي 218
4-1-2-  متغيرهاي خانوادگي 221
4-1-2-1-  جايگاه خانواده فرد در جهان اجتماعي ديني 221
4-1-2-2 - ميزان ارتباط خانواده فرد با جهان اجتماعي دنيوي 224
4-1-2-3- ميزان اثر پذيري فرد از خانواده 227
4-1-3-  متغيرهاي مربوط به نهاد علم و دانشگاه 228
4-1-3-1- ميزان و نوع مشاركت فرد در نهاد علم و دانشگاه 228
4-1-3-3- ميزان اثرپذيري از نهاد علم و دانشگاه 237
4-2-  توصيف متغيرهاي وابسته 239
4-2-1- نظام اخلاقي: «اخلاق نظري» 239
4-2-1-1-نظام‌هاي اخلاقي پنجگانه 239
4-2-1-2- نظام‌هاي اخلاقي قدسي و دنيوي 242
4-2-1– 3-پايبندي اخلاقي: اخلاق عملي 243
4-3- فرضيات تحقيق 244
4-3-1- رابطه ويژگي هاي زيستي ـ رواني و نوع نظام اخلاقي افراد 244
4-3-2- رابطۀ دسترسي خانواده ها به جهان اجتماعي ديني و نوع نظام اخلاقي افراد 247
4-3-3- رابطۀ دسترسي خانواده ها به جهان اجتماعي دنيوي و نوع نظام اخلاقي افراد 253
4-3-4- رابطۀ دسترسي افراد به جهان اجتماعي دنيوي و نوع نظام اخلاقي آنها 256
4-3-5- رابطۀ دسترسي افراد به جهان اجتماعي ديني و نوع نظام اخلاقي آنها 259
4-3-6- رابطۀ اثرپذيري افراد از نهاد علم و دانشگاه و نوع نظام اخلاقي آنها 261
4-3-7- رابطۀ ميزان دسترسي خانواده به جهان اجتماعي ديني و اثرپذيري از مشاركت در نهاد علم 264
 
فصل پنجم /جمعبندي و نتيجه گيري 267
5-1-جمعبندي 267
5-5-1- توصيف ويژگي هاي جمعيت نمونه 270
5-5-2- آزمون فرضيات 275
5-2- نتيجه گيري 280
5-3- پيشنهادات 288
برچسب‌ها: شناسايي نظام اخلاقي نخبگان علمي كشور و علل تاثيرگذار بر آن و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن،

بررسي معيارهاي طراحي سر ريز شوت سدها
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۱:۰۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

بررسي معيارهاي طراحي سر ريز شوت سدها

هدف از اين پايان نامه بررسي معيارهاي طراحي سر ريز شوت سدها مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 165
حجم 3 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم كشاورزي و منابع طبيعي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات آبياري

بررسي معيارهاي طراحي سر ريز شوت سدها

 
*قابل استفاده براي مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
 
چكيده 
سرريز شوت يكي از سازه هاي مهم هيدروليكي سد به شمار مي آيد چرا كه اين سازه به عنوان يك سيستم تخليه سيلاب وظيفه خطيري را بر عهده دارد دراين تحقيق ضمن استفاده از گزارشات چند طرح اجرا شده مهم در داخل كشور و نيز مطالعاتي در مورد برخي سدهاي خارج از كشور اقدام به طبقه بندي و مقايسه اصول طراحي سرريزهاي شوت گرديد و عملكرد هر كدام بر اساس معيارهاي طراحي (هندسي و هيدروليكي) مورد ارزشيابي قرار گرفت .
 
كليه گزارشات از مؤسسه تحقيقات آب كشور،شركت مهندسين مشاور مهاب قدس تهران،شركت مهندسين مشاور بوم آب تهران و ساير مراكز مرتبط تهيه و مبادرت به استخراج داده ها و تحليل بر روي آنها صورت پذيرفت .از ميان پروژه هاي داخلي بررسي شده مي توان به پروژه سد مخزني ميرزاي شيرازي استان فارس ، سد گدار لندر استان خوزستان ، سد مارون استان خوزستان ، سد كوران بوزان استان ايلام ، سد تنگ شميران استان خوزستان ، سد شهيد بروجردي استان لرستان و سد كارون استان خوزستان اشاره نمود .
 
از ميان پروژه هاي خارج از كشور انتخاب شده مي توان به پروژه هاي كشور ونزوئلا ، كشور هند ، كشور كره ، كشور روسيه ، كشور امريكا ، كشور مكزيك و كشور بنگلادش اشاره نمود .گرچه رعايت معيارهاي طراحي (هندسي و هيدروليكي ) در رابطه با اين سرريزها لحاظ شده است اما بنا به دلايلي اين سازه ها مورد تهديد قرار گرفته اند .
 
 
 
كلمات كليدي:

سرريز سد

سرريز شوت

سيستم تخليه سيلاب

اصول طراحي سرريزهاي شوت

سازه هاي مهم هيدروليكي سد

 
 
 
مقدمه:
طبق بررسي هاي بعمل آمده در اين تحقيق عواملي كه باعث تخريب سازه اي مي شوند عبارتند از :
 
1-وجود پديده مخرب كاويتاسيون :
در سد كارون (1977) ، سد گاري (1978) ، سد نگاريجانساگار(1974) ، سد ساپخون (1976) ، سد براتسك (1977) ، سد يلوتايل(1967) ، اينفير نيلو (1964) ، سد هور (1941) ، بررسي شده كه با توجه به اينكه معيارهاي طراحي (هيدروليكي و هندسي) رعايت شده ، سازه ها دچار خسارت شدند . 
 
2- وجود  فشار بالابرنده در حوضچه هاي آرامش :
در سد ننتزا (1965) ، سد كارنافولي (1970) كه نشان مي دهند علي رغم نرسيدن دبي سيلاب به دبي طراحي سازه ها دچار خسارت جبران ناپذيري گرديدند . 
 
3- وجود نيروهاي هيدروديناميك ناشي از نوسانات  شديد فشار :
 در سد ميرزاي شيرازي نشان مي دهد فشار در نزديكي پايه يك ديوار ممكن است در نتيجه فشار استاتيك 5/1 برابر هر سرعت ورودي حوضچه نوسان داشته باشد و در نهايت سازه سرريز را مورد تهديد قرار داده است . همچنين گاهي اوقات ديوارهاي جانبي حوضچه آرامش به شكل ديوارهاي پايه مي باشند . نظر به اينكه هيچ روش در دسترس عموميت يافته اي جهت ارزيابي نيروها وجود ندارد محققين رفتار نيروها را توسط مدل بررسي مي كنند . 
 
شايد يكي از دلايل اصلي طرح مدلهاي هيدروليكي پس از طراحي سرريزهاي شوت عدم اطمينان كافي به معيارهاي طراحي (هندسي و هيدروليكي) مي باشد ، لذا بر اساس تحقيق بعمل آمده به طراحان توصيه مي شود در شرايط پروژه هاي خاص و بزرگ براي اطمينان از مدلهاي آزمايشگاهي و رياضي در كنار معيارهاي طراحي استفاده كنند و تنها به معيار هاي تئوريك طراحي اكتفا نشود . از ديگر مطالعات بعمل آمده از سدهاي اسنك و كلمبيا در كشور  آمريكا ، بررسي مسائل زيست محيطي مي باشد به طوريكه در نقاط ابتدايي حوضچه آرامش كه جريان با سرعت زياد وارد ناحيه عميق از حوضچه آرامش مي شود گازهاي TDS (نيتروژن فوق اشباع) تشكيل مي گردد و باعث كشتن آبزيان مي شود و نشان دهنده اين است كه عوامل زيست محيطي مي توانند در قسمت انتهاي شوت وارد معيارهاي طراحي گردد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : مقدمه ، كليات و تعاريف
چكيده  1  
1-1- مقدمه     4
1-2- گروههاي مورد نياز دفتر فني سدسازي   4
1-3- گروههاي مورد لزوم براي نظارت فني كارگاهها  5
1-4- سرريزها    6
1-5- كليات و تعاريف    7
1-5-1- سيلابهاي استثنايي    7

1-5-2- اهميت سازه سرريز     8

1-5-3- انتخاب نوع و ظرفيت سرريز     8

1-5-4- روشهاي مستهلك كردن انرژي حاصل از جريان سرريز   8

1-5-5- طبقه بندي سرريزها   9 

1-6- اجزاء سرريز    11
1-6-1- ورودي سرريز  12
1-6-1-1- پايه هاي روي سرريز    12
1-6-2- تأسيسات كنترل     12
1-6-2-1- دريچه ها   12

1-6-2-1-1- عوامل موثر در تصميم گيري اينكه سرريز دريچه دار باشد يا بدون دريچه  13

1-6-2-2-  انواع دريچه ها  14
1-6-3- تنداب يا شوت يا آبگذر سرريز   23
1-6-3-1- انواع انقباض  24
1-6-4- مستهلك كننده ها    25
1-6-4-1- حوضچه هاي آرامش   30
1-6-4-2- باكتها     35
 

فصل دوم : طراحي هيدروليكي سرريز شوت

2-1- طراحي هيدروليكي سرريز    42

2-1-1- اوجي سرريز    42
الف - مروري برتحقيقات ديگران   42
ب - معيارهاي طراحي    42

2-1-1-1-    محاسبه ميزان جريان عبوري از روي  سرريز    43 

الف – معادله شماره يك    44
      1-  تعيين هد طراحي (H)     44
      2- تعيين ضريب سرريز(C)     44
          الف- عواملي كه در ضريب (C) موثرند  44
          ب – انتخاب ضريب سرريز باتوجه به شكل و گرافهاي مربوطه    44
ب – معادله شماره دو    47
2-1-1-2- تعيين شكل اوجي سرريز    50 
   1 - معيار 1USBR  50  
        الف - رسم انحناي سرريز قبل ازمركزمختصات    54
         ب - رسم انحناي سرريز بعد ازمركزمختصات    45
    2 - معيار (1886-1888)Bazin   56
    3 – معيار USBR     57
    4 - معيار WES    57
    5 - (1973)Murphy    58
    6  - (1987) Hager     59
2-1-1-3-  پايه ها ي روي سرريز  60
1- معيارهاي طراحي  60
         الف- معيار USCE   60
               ب- معيار USBR   63
2- تاثير پايه ها روي ضريب دبي   64
             الف- ضريب دبي در مقابل فشارهاي نوك   65
              ب - محل فشار كف از محور اوجي     66 
2-1-1-4- شيب جريان پايين دست    67 
2-1-1-5- پرفيل سطح آب ...........  67
2-1-1-6- دريچه هاي روي اوجي      67
         1 – دريچه هاي قطاعي   ..............   67
                الف- معيار USBR .....................................    67
                 ب –معيار WES(1977)   68
        2- دريچه هاي كشويي      68
                 الف – WES ................................   68
2-1-2-  تنداب شوت     69
      الف -  مروري بر تحقيقات ديگران  69
       ب -  معيارهاي طراحي  69
2-1-2-1-  محاسبه پروفيل سطح آب در كانال سرريز    70
        الف – معيارهاي طراحي      70
             1 -  USBR(1977)     73
             2 - USACE(1990)      74
            3 – Yen , Wenzel(1970)      75
2-1-2-2- انبساط و انقباض در شوت ها     76
         1- انقباض     76
                 الف – انواع انقباض      76
                      1 -  انقباض نوع قيفي    76
                      2- انقباض پنكه اي   78
         2 – انبساط  80
2-1-2-3- انحنا در شوت ها     82
2-1-2-4- هواده تنداب     84
2-1-3-مستهلك كننده ها    95
2-1-3-1- حوضچه هاي آرامش     95
2-1-3-2- باكتها  98
1-1-3-1-حوضچه هاي آرامش    109
2-1-3-2- باكت ها   125
 
فصل سوم : مواد و روشها  
3-1- مواد و روشهاو تجزيه وتحليل    137
3-1-1- روش گردآوري اطلاعات      137

3-2-پروژه سد مخزني ميرزاي شيرازي     137

    3-2-1- معيارهاي طراحي      137
   3-2-2- معيارهاي استفاده شده   138
   3-2-3- مشخصات سد     138
3-2-4 -   مشخصات سرريز    138

3-2-5- بررسي شرايط هيدروليكي هر يك از پايه ها    138

3-2-5-1- هندسه پايه     138
3-2-5-2- شرايط جريان با پايه هاي مختلف    139
3-2-5-3- خلاصه نتايج     143

3-3- پروژه سد مخزني گدار لندر  143

3-3-1-  خسارت ناشي از كاويتاسيون در سرريز سد گدار لندر   143
3-3-2- معيارهاي طراحي     143
3-3-3- معيارهاي استفاده شده    144
3-3-4 - مشخصات سد گدار لندر    144 

3-3-5- مشخصات سرريز سد گدار لندر     144

3-4- پروژه سدهاي كشور هند و مقايسه چند پروفيل    148
3-4-1- معيارهاي استفاده شده   148

3-5- پروژه هاي خسارت ديده از پديده كاويتاسيون در جهان    150

3-5-1-  بررسي محققين جهان در مورد خسارت كاويتاسيون     150
3-5-1-1- معيارهاي طراحي    150
3-5-1-2- معيارهاي استفاده شده    150
3-5-1-3- پروژه هاي خسارت ديده     150

3-6- پروژه هاي خسارت ديده سدهاي كشور هند   151

3-6-1- خراش و كاويتاسيون    151
3-7-  ملاحظات زيست محيطي در حوضچه هاي آرامش    154
3-8- دو مرحله اتلاف انرژي در سرريز سدهاي جهان   155
 
فصل چهارم : بحث و نتيجه گيري  
4-1- بحث    ............................................................................. 157
4-2- نتايج     157
 
منابع و مآخذ   159
 
 
 
فهرست جداول
فصل دوم
2-1- محدوده عدد فرود و طول پرش       45
2-2- اندازه گيري نوسانات فشار با پرش هيدروليكي     45
2-3- نيروهاي هيدروديناميك ديوارهاي وزني     46
فصل سوم
3-1- مشخصات سد ميرزاي شيرازي    138
3-2- مشخصات سرريز سد ميرزاي شيرازي     138
3-3- مشخصات سد گدار لندر      144
3-4- مشخصات سرريز سد گدار لندر     144
3-5- كاويتاسيون در دبي   سد گدار لندر    147
3-6- كاويتاسيون در دبي   سد گدار لندر    148
3-7- مقايسه دو Case study در خصوص اشكال اوجي     148
3-8- خسارت ناشي از كاويتاسيون در سدهاي جهان    151
3-9- بررسي محققين هندي در خصوص خسارت كاويتاسيون       152
3-10- بررسي محققين هندي در خصوص خسارت كاويتاسيون     153 
3-11- سدهاي قاره آسيا كه در آنها از دو سازه جهت استهلاك انرژي استفاده شده است  155
 
 
فهرست اشكال
فصل اول- مقدمه ، كليات ، تعاريف 
1- 1- طبقه بندي انواع  سرريزها كه محققين ژاپني انجام دادند.   1
1- 2- تاثير دريچه بر روي گراف خروجي سيلاب  13
1- 3-  دريچه قطاعي آزاد  15
1- 4- دريچه قطاعي روزنه اي  16
1- 5- دريچه كشويي  17
1- 6- دريچه يكطرفه    18
1- 7- دريچه نيمه مكانيكي    19
1- 8- دريچه هاي اتوماتيك نوع TOPS     20
1- 9- دريچه هاي اتوماتيك نوع  FDS    21
1- 10- دريچه هاي اتوماتيك نوع  Godbole  22 
1-11- دريچه STOP LOG     23
1- 12- انقباض در سرريز    25
1- 13- طبقه بندي كلاسيكي پرش     26
1- 14- حوضچه آرامش تيپ II    28
1-15- حوضچه آرامش تيپ III      29
1- 16- حوضچه آرامش تيپ IV     31
1- 17- مشخصات حوضچه آرامش SAF      33
1- 18- عمق در حوضچه هاي آرامش بر حسب مشخصات هيدروليكي    34
1- 19- جام ساده      35
1- 20- جام شياردار     36
1- 21- پرش در جام ساده   36
1- 22- پرش در جام شياردار    37
1- 23- تراز پاياب كمتر از حداقل فرار جريان  37
1- 24- تراز پاياب كمتر از متوسط ولي بيشتر از حداقل در محدوده نرمال بهره برداري    37
1- 25- تراز پاياب بيشتر از حداكثر جرياني كه از كف بند شيرجه مي رود و سبب فرسايش آبراهه مي شود     38
1- 26- تراز پاياب مانند حالت C        38
1- 27- قسمتهاي مختلف حوضچه پرتابي      39
1- 28-حوضچه پرتابي از نوع  پرش اسكي    41
1- 29- حوضچه پرتابي از نوع فليپ باكت     40
 
فصل دوم – طراحي هيدروليكي سرريز شوت سدها
2-1- ضريب تخليه براي اوجي با وجه قائم     45
2-2-  ضريب تخليه براي ارتفاعات غير از ارتفاع طراحي    45
2-3- ضريب تخليه براي تاج  اوجي با وجه شيب بالادست     46
2-4- اثر پايين دست جريان آب از روي تاج   46
2-5- اثر كف بندي پايين دست بر روي ضريب تخليه    47
2-6- اثر عمق پاياب بر روي ضريب تخليه    47
2-7- محاسبه ضريب دبي با توجه به تئوري ريبوك      48
2-8- اثر نسبت   باتوجه به معيارهاي WES و USBR جهت محاسبه ضريب c    49
2-9- اثر عمق روي ضريب دبي USBR و WES       50
2-10- اثر شيب وجه بالادست روي ضريب دبي WES    50  
2-11- پارامترهاي مربوط به اوجي جهت ترسيم پروفيل طولي سررير براي  اوجي     51
2-12- انتخاب ضريب k براي USBR     52
2-13- ضريب n براي USBR     52
2-14-انتخاب ضرايب براي محاسبه   ،    ،   و      53
2-15-  تاج اوجي با منحني هاي مركب    55
2-16-شكل مربوط به محاسبه شعاعهاي انحنا در معيار USBR     57
2-17- شكل مربوط به محاسبه شعاعهاي انحنا در معيار WES   58
2-18- محاسبه انحنا در بالادست و پايين دست مركز مختصات در روش (Murphy(1973  59
2-19-  شكلهاي نمونه جلوي پايه 60
2-20- موقعيت ديوار بالادست پايه   61
2-21- جريان ورودي به محدوده پايه هاي تعبيه شده در روي سرريز  61
2-22- امواج ناشي از پايه ها     62
2-23- امواج ناشي از پايه هاي پل       63
2-24- تاثير پايه ها روي ضريب دبي با توجه به نسبت هاي روي شكل در حالت غير مستغرق 64
2-25- تاثير پايه ها روي ضريب دبي با توجه به نسبت هاي روي شكل در حالت مستغرق  64
2-26- تاثير ضريب دبي در مقابل فشارهاي نوك سرريز در روش رائوس   65
2-27- ضريب دبي در مقابل فشار روي سرريز (Rouse  66
2-28- عمق حدي   به صورت تابعي از عمق نسبي   براي سرريز بدون پايه   66
2-29 شكل مربوط به رابطه بين ضريب دريچه   و زاويه بين مماسهاي دريچه و سرريز ( ) را در معيار WES  68
2-30- شكل مربوط به پارامترهاي مربوط به فرمول جهت محاسبه دبي براي دريچه هاي كشويي  69
2-31- پلان و پروفيل و جزئيات مربوط به سرريز شوت   71
2-32- اجزاي مختلف سرريز در پلان و پروفيل   72
2-33- شكلهاي مختلف شوت در پلان و پروفيل     73
2-34- پلان مربوط به محل برخورد امواج به ديوارهاي جانبي   75
2-35- شكل نشان دهنده تفاوتهاي نوعي   به عنوان عملكردهاي فاصله x و سرعت اصلي v است   76
2-36- انواع مختلف تنگ شدگي از سمت چپ حالت قيفي ، پنكه اي و روزنه اي   76
  2-37- تنگ شدگي با ديواره مستقيم     77
2-38- پلان و پروفيل مربوط به حالت انقباض    79
2-39- بررسي امواج عرضي    79
 
2-40- انقباض در شوتها     80
2-41- اثرات انبساط و منحني هاي شكل گرفته     80
2-42- اثرات انحنا در شوت ها    82
2-43- منحني هاي مركب در شوت ها     83
2-44- انحناي مقعر در شوتها      84
2-45- انحناي محدب در شوتها  
برچسب‌ها: بررسي معيارهاي طراحي سر ريز شوت سدها،

مطالعه ژئوشيميايي و بررسي تطبيقي مخازن گازي بر اساس داده هاي راك اول ،بيوماركرها و ايزوتوپ كربن
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۰:۳۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

مطالعه ژئوشيميايي و بررسي تطبيقي مخازن گازي بر اساس داده هاي راك اول ،بيوماركرها و ايزوتوپ كربن

هدف از اين پايان نامه مطالعه ژئوشيميايي و بررسي تطبيقي مخازن گازي حوضه رسوبي كپه داغ بر اساس داده هاي راك اول ،بيوماركرها و ايزوتوپ كربن مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 284
حجم 17 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مهندسي نفت و شيمي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي اكتشاف نفت

مطالعه ژئوشيميايي و بررسي تطبيقي مخازن گازي بر اساس داده هاي راك اول ،بيوماركرها و ايزوتوپ كربن

(مطالعه موردي:حوضه رسوبي كپه داغ)
 
 
 
 
چكيده:
بررسيهاي ژئوشيميايي(راك اول- بيوماركر- ايزوتوپ كربن) برروي سنگ منشا احتمالي كپه داغ شرقي نشان مي‌دهد كه سازند هاي كشف رود و چمن بيد، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلي مي‌توانند از سنگهاي مادر منطقه محسوب شوند. سازند كشف رود با كروژني از نوع دلتايي- دريايي در مرحله توليد گاز خشك قرار دارد، در حاليكه سازند چمن بيد با كروژني با منشا دريايي-كربناته در انتهاي نفت زايي و در ابتداي توليد گاز تر مي‌باشد. آناليز هاي بيو ماركر و ايزوتوپ نشان مي‌دهد كه تغذيه مخزن مزدوران توسط سازند كشف رود بوده و منشا هيدروكربنها در مخزن شوريجه در نتيجه زايش مواد آلي از سازند چمن بيد مي‌باشد.
 
مطالعات ايزوتوپي و بيوماركري نشان مي‌دهد كه بخش مهم سولفيد هيدروژن در مخزن مزدوران بر اثر احياي ترموشيميايي سولفات (واكنش بين متان وانيدريت موجود در سازند كربناته مزدوران) بوجود آمده است. اين سولفيد هيدروژن با عث ترش شدگي در مخزن مزدوران شده است. مخزن شوريجه داراي ليتولوژي ماسه سنگي به همراه تركيبات آهن دار فراوان و داراي درصد كمتري انيدريت در ميان لايه هاي خود نسبت به سازند مزدوران است.پس سولفيد هيدروژن كمتري توليد شده و آن نيز با آهن موجود در مخزن واكنش داده و بصورت پيريت رسوب كرده است. يعني سنگ مخزن مانند يك فيلتر سبب حذف سولفيد هيدروژن از مخزن گرديده است.
 
 
 
كلمات كليدي:

مخازن گازي

روشهاي ژئوشيميايي

حوضه رسوبي كپه داغ

 
 
 
مقدمه:
  در حال حاضر  و دهه هاي آينده ،گاز طبيعي يكي از عمده ترين منابع تامين كننده انرژي و مواد اوليه صنايع پتروشيمي در جهان است. روند رو به رشد مصرف نفت ومحدوديت  منابع و استخراج آن باعث گرديده است.نگرشي ويژه به منابع هيدروكربني گازي معطوف شود.اين در حالي است كه ايران با داشتن بيش از 18 درصد منابع گاز شناخته شده دنيا ،پتانسيل بالقوه اي هم از لحاظ اكتشاف مخازن گازي داراست افزون بر اين وجود ميادين عظيم مشترك بين ايران و كشورهاي همسايه از جمله حوضه خليج فارس و همسايگان غربي و شمال شرقي، اهميت توجه به مسائل بهره برداري از اين منابع را روشن مي‌سازد. حوضه رسوبي كپه داغ در شمال شرق ايران، بخش وسيعي از تركمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه كشور ميدانهاي گازي عظيمي كشف شده است. محققين و دانشمندان علوم زمين از جمله ژئوفيزيستها و ژئوشيميستها تمام سعي و تلاش خود را بكار مي‌گيرند تا از ميزان ريسك عمليات اكتشافي بكاهند ودرمناطقي اقدام به حفاري كنند كه احتمال دستيابي به نفت وگاز، نسبتا زياد باشد.
 
ژئوشيميستهاي آلي  با تكيه بر اطلاعات ناحيه اي ،محلهاي مناسب براي حفاريهاي آتي را مشخص مي كنند ونظر مي دهند كه در يك چاه اكتشافي بايد در انتظار نفت ، گاز و يا هر دو بود. ژئوشيمي آلي مي‌تواند عوامل مخرب در مخزن مثل تخريب ميكروبي ،آبشويي، كركينگ ،اكسيداسيون و غيره را مشخص كند و در مورد كاهش روند تخريب و حفظ مواد آلي نظر دهد.
در اين پايان نامه حوضه رسوب كپه داغ و مخزن گازي آن را از نظر نوع و كيفيت سنگ منشا، شرايط رسوبي، نوع كروژن ،ميزان بلوغ وتوان توليد هيدروكربن و نوع هيدروكربن توليدي را با استفاده از روشهاي مختلف ژئوشيمي مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در نهايت به بررسي علل افزايش غلظت سولفيد هيدروژن در مخزن مزدوران نسبت به شوريجه مي‌پردازيم.
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: مقدمه 1
 

فصل دوم: زمين شناسي منطقه كپه داغ 2

2-1-مقدمه 2
2-2-محل و موقعيت 2
2-3- ريخت شناسي منطقه 3
2-4- چينه شناسي منطقه 4
2-4-1- پركامبرين 4
2-4-1-1- شيستهاي گرگان 4
2-4-2- كامبرين- اردويسين 5
2-4-2-1- سازندلالون 5
2-4-2-2- سازند ميلا 5
2-4-2-3- سازند قلي 5
2-4-3- سيلورين 5
2-4-3-1- سازند نيور 5
2-4-4- دونين 5
2-4-4-1- سازند پادها 5
2-4-4-2- سازند خوش ييلاق 6
2-4-5- كربنيفر 6
2-4-5-1- سازند مبارك 6
2-4-6- پرمين 6
2-4-6-1- سازند دورود 6
2-4-6-2 سازند روته 6
2-4-6-3- سازند نسن 6
2-4-7- ترياس 6
2-4-7-1- سازند اليكا 6
2-4-7-2- سازند قره قيطان 7
2-4-7-3- گروه آق دربند 7
2-4-7-3-1- سازند سفيد كوه 7
2-4-7-3-2- سازند نظر كرده 7
2-4-7-3-3- سازند سينا 7
2-4-7-3-4- سازند شيلي ميانكوهي 7
2-4-8- ژوارسيك 8
2-4-8-1- سازند شمشك 8
2-4-8-2- سازند كشف رود 9
2-4-8-3- سازند بادامو 12
2-4-8-4- سازند باش كلاته 12
2-4-8-5- سازند خانه زو 12
2-4-8-6- سازند چمن بيد 12
2-4-8-7- سازند مزدوران 14
2-4-8-7-1- محل برش الگو 14
2-4-8-7-2- گسترش منطقه اي 17
2-4-9- كرتاسه 17
2-4-9-1- سازند شوريجه 17
2-4-9-1-1 محل برش الگو 17
2-4-9-1-2- گسترش منطقه اي 22
2-4-9-2 سازند زرد 23
2-4-9-3- سازند تيرگان 23
2-4-9-4- سازند سرچشمه 23
2-4-9-5- سازند سنگانه 23
2-4-9-6- سازند آيتامير 24
2-4-9-7 سازند آب دراز 24
2-4-9-8- سازند آب تلخ 24
2-4-9-9- سازند نيزار 24
2-4-9-10- سازند كلات 25
2-4-10- ترشير 25
2-4-10-1- سازند پسته ليق 25
2-4-10-2- سازند چهل كمان 26
2-4-10-3 سازند خانگيران 26
2-4-11- نهشته هاي نئوژن 26
2-4-12- پليوسن 26
2-4-12-1- كنگلومراي پليوسن 26
2-4-12-2- سازند آقچه گيل 26
2-5- زمين شناسي ساختماني منطقه 27
2-6-پتانسيل هيدروكربني منطقه 28
2-6-1- معرفي مخازن گازي كپه داغ 28
2-6-1-1- ميدان گازي خانگيران 28
2-6-1-2- لايه بندي مخزن مزدوران 29
2-6-1-3- فشار و دماي اوليه مخزن 30
2-6-2-ميدان گازي گنبدلي 30
2-6-2-1- لايه بندي مخزن شوريجه 30
2-6-2-2- فشار و دماي اوليه مخزن 30
 
فصل سوم: روشهاي مطالعه 31
3-1- مقدمه 31
3-2- دستگاه راك اول 31
3-2-1- ويژگي هاي پارامترهاي راك – اول 33
3-2-2- كل كربن آلي(TOC) 34
3-2-3- انديس اكسيژن (OI) 35
3-2-4- انديس توليد (PI) 35
3-2-5-انديس هيدروكربن زايي((GI 35
3-2-6-انديس مهاجرت(MI) 35
3-2-7-انديس نوع هيدروكربن (Hydrocarbon Ttype Index) 35
3-2-8- انديس هيدروژن (HI) 35
3-2-9-نمودار نسبتهاي HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC 36
3-2-10-تفسير داده هاي راك اول 38
3-3- گاز كروماتو گرافي / طيف سنج جرمي 38
3-3-1-گاز كروماتوگرافي درGCMS   39
3-3-1-1-آناليز گرافهاي گاز كروماتوگرافي 41
3-3-2-طيف سنج جرمي در GCMS 42
3-4-بايوماركرها ( نشانه هاي زيستي) 44
3-4-1- مقدمه 44
3-4-1-1- بيوماركرها يا نشانه هاي زيستي 45
3-4-1-2- انواع بيوماركرها 47
3-4-2-پارامتر هاي بيوماركري براي تطابق، منشا و محيط رسوبي 49
3-4-2-1ترپانها (Terpanes) 54
3-4-2-2-انديس هموهوپان 57
3-4-2-3-نسبت پريستان به فيتان 59
3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin) 60
3-4-2-5-ايزوپرونوئيد هاي غير حلقوي>C20 61
3-4-2-6-باتريوكوكان 61
3-4-2-7-انديس اوليانان(Oleanane) 61
3-4-2-8-بيس نورهوپانها و تريس نور هوپانها 62
3-4-2-9-انديس گاماسران 62
3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts) 63
3-4-2-11- -β كاروتن  و كاروتنوييد 63
3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes 63
3-4-2-13-كادينانها 63
3-4-2-14- دي ترپانهاي دو و سه حلقه اي 64
3-4-2-15- فيچتليت(Fichtelite) 65
3-4-2-16- دي ترپانهاي چهار حلقه اي(Tetracyclic Diterpane) 65
3-4-2-17-ترپان سه حلقه اي 65
3-4-2-18-ترپانهاي چهار حلقه اي 66
3-4-2-19-هگزا هيدرو بنزو هوپانها 66
3-4-2-20-لوپانها(Lupanes) 66
3-4-2-21-متيل هوپان(Methyl Hopanes) 66
3-4-3- استيرانها(Steranes) 67
3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes 67
3-4-3-2- C26استيران 68
3-4-3-3- استيرانهاي (C27-C28-C29) 68
3-4-3-4- انديس C30-استيران 70
3-4-3-5- ديااستيرانهاي(C27-C28-C29) 72
3-4-3-6-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes 72
3-4-3-7-   3-آلكيل استيران 73
3-4-3-8-   4-متيل استيران 73
3-4-4- استيروئيد هاي آروماتيكي و هوپانوئيد ها 74
3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتيك استيروئيدها 74
3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids   76
3-4-4-3- C¬26-C27-C28تري آروماتيك استيروئيد 76
3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes) 76
3-4-4-5-پريلن( (Perylene 76
3-4-4-6-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276 77
3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane 77
3-4-4-8-خصوصيات ژئوشيمي نفتها براي تطابق با سنگ منشا 77
3-4-5-بلوغ(Maturation) 79
3-4-5-1- بيوماركرها بعنوان پارامتري براي بلوغ 79
3-4-5-2-ترپانها 81
3-4-5-2-1-ايزومريزاسيون هموهوپان 22S/(22S+22R) 81
3-4-5-2-2-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane 82
3-4-5-2-3- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane 83
3-4-5-2-4- نسبت  Ts/(Ts+Tm) 83
3-4-5-2-5- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts) 84
3-4-5-2-6- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane 84
3-4-5-2-7- انديس Oleanane يا 18α/(18α+18β)-Oleanane 84
3-4-5-2-8- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes 85
3-4-5-3- استيرانها (Steranes) 86
3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R) 86
3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα) 86
3-4-5-3-3- انديس بلوغ بيوماركرها  (BMAI) 87
3-4-5-3-4- نسبت  Diasterane/Regular Sterane 89
3-4-5-3-5- نسبت  20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89
3-4-5-4-استيروئيد هاي آروماتيكي  Aromatic steroids 89
3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)   89
3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II)   90
3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II) 91
3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) 91
3-4-5-4-5- منوآروماتيك هوپانوئيد (Monoaromatic Hopanoids ) 92
3-4-5-4-6- پارامتر MAH 92
3-4-6- تخريب ميكروبي (Biodegradation) 93
3-4-6-1- پارامتر هاي بيوماركري تخريب ميكروبي 93
3-4-6-1-1- ايزوپرنوئيدها(Isopernoids) 95
3-4-6-1-2- استيران و ديااستيران(Steranes and Diasteranes) 95
3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes) 95
3-4-6-1-4-    25-نورهوپانها (25-Norhopanes) 96
3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane 96
3-4-6-1-6- ترپانهاي سه حلقه اي 97
3-4-6-1-7- ديگر ترپانها 97
3-4-6-2- اثرات تخريب ميكروبي در تعيين بلوغ و تطابق 97
3-4-7-تعيين سن بوسيله بايوماركرها 97
3-5- ايزوتوپهاي پايدار 99
3-5-1- مقدمه 99
3-5-2- ايزوتوپهاي پايدار 99
3-5-2-1- اكسيژن 100
3-5-2-2- كربن 102
3-5-2-2-1- ارتباط بين سن زمين شناسي و 
نسبت ايزوتوپ كربن نفت و كروژن 106
3-5-2-2-2-كاربرد ايزوتوپ كربن در تعيين
نوع محيط رسوبي، نوع كروژن، نوع نفت و مسير مهاجرت 108
3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer) 108
3-5-3- گوگرد 109
3-5-4– كاربرد ايزوتوپهاي پايدار در مخازن گاز و كاندنسيت 111
 
فصل چهارم: نحوه نمونه برداري 114
4-1-مقدمه 114
4-2-نمونه گيري از ميادين گازي 114
4-2-1- روش نمونه گيري گاز و سيالات مخزن 115
4-2-2- آناليز نمونه هاي مخازن خانگيران وگنبدلي 117
4-3-داده هاي شركت نفت 117
4-3-1-مقاطع و نمونه ها 119
 
فصل پنجم: بحث و تفسير 120
تعبير و تفسير داده هاي راك اول وبيو ماركر مقاطع سطحي و چاهها
تعبير و تفسير داده هاي بيو ماركر و ايزوتوپ مخازن
5-1- مقدمه 120
5-2- تعبير و تفسير داده هاي راك اول 120
5-2-1-چاه
برچسب‌ها: مطالعه ژئوشيميايي و بررسي تطبيقي مخازن گازي بر اساس داده هاي راك اول ،بيوماركرها و ايزوتوپ كربن،

پاورپوينت قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۷:۴۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي

پاورپوينت قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي در 21 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 21
حجم 804 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي پاورپوينت


توضيحات كامل

پاورپوينت قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي در 21 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعريف بازاريابي

تعريف بازاريابي اينترنتي

تحولات بازاريابي درابعاد مختلف

اصول بازاريابي اينترنتي

قواعد مشترك وكاربردي درتبليغات الكترونيكي

قانون تجارت الكترونيك

آئين نامه اجرايي نحوه معرفي ، ارائه اطلاعات علمي و بازاريابي  فرآورده هاي دارويي و بيولوژيك

نتيجه گيري

فهرست منابع

 

توضيحات

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي" مي باشد كه در حجم 21 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت قواعد حقوقي ناظر بر بازاريابي الكترونيكي،

پاورپوينت نقش تحقيقات حسابداري (فصل چهاردهم كتاب تئوري اثباتي حسابداري زي مرمن و واتز ترجمه پارسائيان)
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۷:۱۹| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت نقش تحقيقات حسابداري (فصل چهاردهم كتاب تئوري اثباتي حسابداري زي مرمن و واتز ترجمه پارسائيان)

پاورپوينت نقش تحقيقات حسابداري (فصل چهاردهم كتاب تئوري اثباتي حسابداري زي مرمن و واتز ترجمه پارسائيان) در 20 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 20
حجم 639 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

پاورپوينت نقش تحقيقات حسابداري (فصل چهاردهم كتاب تئوري اثباتي حسابداري زي مرمن و واتز ترجمه پارسائيان) در 20 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعريف تئوري حسابداري

سير تاريخي ادبيات دستوري و تئوري اثباتي حسابداري

تقاضا براي تحقيقات حسابداري

تقاضا براي تحقيقات حسابداري دريك سيستم اقتصادي بدون مقررات

تقاضا براي اطلاعات

تقاضا از ديدگاه آموزش

تقاضا براي توجيه روش حسابداري

تقاضا براي تحقيقات حسابداري در يك سيستم اقتصادي تابع مقررات

تحقيقات حسابداري: عرضه(the supply of accounting research)

عرضه دليلهاي موجه (supply of excuses)

تئوريهاي اثباتي

سه مثال در مورد اثر مقررات بر ادبيات حسابداري

خلاصه

 

قسمتي از متن

مديران، حسابرسان، وام دهندگان، سرمايه گذاران و تحليلگران مالي براي درك و پيش بيني اثر روشهاي حسابداري بر رفاه خود خواستار اطلاعات هستند.

براي مثال، هيئت مديره و ساير گروهها ميخواهند اثر روشهاي مختلف حسابداري را بر انگيزه هاي مديريت اجرايي و در نتيجه بر ارزش شركت درك كنند. همچنين تقاضا براي خدمات يك موسسه حسابرسي به ميزان كارايي موسسه مزبور در فرايند اعمال نظارت بر اجراي مفاد قراردادها بستگي دارد. از اين رو، حسابرس داراي انگيزه هايي است تا شيوه اي را كه مديريت روش حسابداري را انتخاب ميكند و نوع انتخاب ميتواند بر هزينه هاي قراردادها اثر بگذارد و از آن آگاه شود.

 

توضيحات

كتاب تئوري اثباتي حسابداري تأليف جرالد ال.زي مرمن و راس ال. واتز ترجمه دكتر علي پارسائيان از جمله منابع مهم درسي رشته حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل چهاردهم اين كتاب با موضوع " نقش تحقيقات حسابداري" مي باشد كه در حجم 20 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت نقش تحقيقات حسابداري (فصل چهاردهم كتاب تئوري اثباتي حسابداري زي مرمن و واتز ترجمه پارسائيان)،

پاورپوينت بررسي رفتار خريد مصرف كننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۶:۵۶| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت بررسي رفتار خريد مصرف كننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن

پاورپوينت بررسي رفتار خريد مصرف كننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن در 48 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 48
حجم 106 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي بازاريابي


توضيحات كامل

پاورپوينت بررسي رفتار خريد مصرف كننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن در 48 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

رفتار مصرف كننده در محيط آن لاين

فرآيند يادگيري و دريافت اطلاعات و تصميم گيري

رفتار خريد آن لاين

نيروهاي تاثيرگذار بر رفتار مصرف كننده آن لاين

رضايت و وفاداري

عواملي كه مي توانند رضايت و وفاداري مشتري را در محيط آن لاين افزايش دهند

كيفيت در محيط آن لاين

خشنودي و مطلوبيت مشتري در محيط مجازي

نتيجه گيري

فهرست منابع

 

قسمتي از متن

در بحث رفتار مصرف كننده در محيط آن لاين با استفاده از ادبيات موجود در حوزه بازاريابي مي توان به مباحث زير اشاره كرد.

هدف ارتباطات بازاريابي، ساخت و نگهداري، وفاداري و تعهد رابطه بين مصرف كننده و سازمان مي باشد. مطالعات نشان داده اند كه انواع روابط با تعهد به مشتري باعث افزايش وفاداري در او مي شود. چينگ و ديگران درمطالعات خود نشان دادند كه تعهدات مالي، اجتماعي و ساختاري بر تعهدات و الزامات مشتري اثر مثبتي دارد.

تعهدات مالي بيشتر باعث تقويت الزامات و تعهدات مشتري كالاهاي تحقيقي مي شود تا كالا و خدمات تجربه اي يا مطمئن، اما تعهدات ساختاري بيشتر براي كالاهاي مطمئن و تجربه اي مناسب مي باشند. و تعهدات اجتماعي براي هر سه نوع كالا اعم از تحقيقي، مورد اطمينان و تجربه اي مناسب مي باشند.

 

توضيحات

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " بررسي رفتار خريد مصرف كننده آن لاين و عوامل مؤثر بر آن" مي باشد كه در حجم 48 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان رشته هاي مجموعه مديريت به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي رفتار خريد مصرف كننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن،

پاورپوينت رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۶:۳۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي

پاورپوينت رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي (همراه با مطالعه موردي) در 21 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 21
حجم 690 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

پاورپوينت رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي (همراه با مطالعه موردي) در 21 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

بيانيه ماموريت

بيانيه ماموريت سازمان

اجزاي بيانيه ماموريت

مطالعه موردي (شركت  كشت و دام گدشت نمونه اصفهان)

معرفي شركت

تاريخچه شركت

بيانيه ماموريت شركت

بررسي اجزاي بيانيه ماموريت شركت

تحليل بيانيه ماموريت شركت

اهم فرصت‌هاي محيطي شركت

 

قسمتي از متن

ديدگاه كنوني درباره ماموريت سازمان ريشه در رهنمودهايي دارد كه پيتر دراكر در دهه 1970 ارائه كرد. دراكر مي‌گويد كه طرح اين پرسش: «فعاليت ما چيست؟» مترادف با پرسش اين سوال است: «ماموريت ما چيست؟»

هرسازماني، براي موجوديت خود، دليلي منحصر به فرد دارد و هدفي خاص دنبال مي‌كند. اين ويژگي، منحصر به فرد بودن هدف و علت وجودي، در ماموريت سازمان منعكس مي‌گردد. ماهيت ماموريت يك سازمان مي‌تواند نشان‌دهنده مزيت رقابتي (يا عدم مزيت رقابتي) شركت باشد.

 

توضيحات

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي (همراه با مطالعه موردي) " مي باشد كه در حجم 21 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان رشته هاي مجموعه مديريت به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت رسالت يا ماموريت در مديريت استراتژيك صنعتي،

پاورپوينت حسابداري و فرآيند سياسي
۲ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۶:۰۹| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت حسابداري و فرآيند سياسي

پاورپوينت حسابداري و فرآيند سياسي در 37 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 37
حجم 1483 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

پاورپوينت حسابداري و فرآيند سياسي در 37 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

چكيده

ماهيت فرآيند سياسي

نظريه هاي قاعده گذاري در فرآيند سياسي

تئوري منافع عمومي (The Public Interest Theory)

تئوري گروه ذينفعان(The Interst Group Theory)

عوامل تاثيرگذار بر موفقيت در فرآيند سياسي

هزينه‌هاي اطلاعات

منافع متباين و متكثر

هزينه‌هاي سازمان

سياستمداران و ديوان‌سالاران در فرآيند سياسي

مقايسه فرآيند‌هاي سياسي و بازار

تاثير فرآيند‌هاي سياسي بر روش‌هاي حسابداري

آثار واريانس روش‌ها

فرضيه اندازه

اثر تغيير در روش حسابداري بر قيمت سهام – تغيير داوطلبانه

اثر تغيير در روش حسابداري بر قيمت سهام – تغييرالزامي

 

قسمتي از متن

تئوري گروه ذينفعان،  ديدگاهي را دنبال مي كند كه در آن يك صنعت با حضور گروه هاي ذينفع در حال انجام فعاليت است. اين گروههاي مختلف با دولت در خصوص حدود و نوع قانون لابي مي كنند .

براي نمونه،  صنعت ممكن است تقاضاي وضع قانون جهت حمايت خود در مقابل قيمت هاي رقابتي شركت هاي خارجي يا در مقابل عملكرد شركتها وتخلفات آن در داخل داشته باشند . ودر مقابل مشتريان ومصرف كنندگان نيز گروههايي را براي افزايش كيفيت واستاندارد هاي توليد محصول شكل دهند . البته ماهيت ومحدوده قوانيني كه آنها تقاضا خواهند كرد مختلف خواهد بود . 

در واقع تئوري گروه ذينفعان،  قانونگذاري را به عنوان كالايي كه براي آن عرضه وتقاضا وجود دارد فرض مي كند . اين كالا به آن ذينفعاني اختصاص خواهد يافت كه از نظر سياسي موثرتر بتوانند دولت را جهت اعطاي خواسته هايشان متقاعد كنند.

 

توضيحات

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " حسابداري و فرآيند سياسي " مي باشد كه در حجم 37 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان رشته حسابداري به عنوان ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري مورد استفاده قرار گيرد.
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت حسابداري و فرآيند سياسي،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 0
بازدیدکنندگان دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 0
دیگر موارد