رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگا
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۳۱:۱۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگا

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاههاي آزاد علوم تحقيقات خوزستان سال 13941393ميباشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 139
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگا

 

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد

فهرست كلي مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول - طرح پژوهش

مقدمه. 13

بيان مسئله. 14

اهميت و ضرورت پژوهش 15

اهداف پژوهش... 16

فرضيات 16

تعاريف عملياتي. 17

فصل دوم - ادبيات تحقيق

مقدمه. 19

حمايت اجتماعي. 19

تعاريف حمايت اجتماعي. 20

انواع حمايت اجتماعي. 21

ابعاد حمايت اجتماعي. 23

تئورهاي حمايت اجتماعي. 24

منابع حمايت اجتماعي. 26

مدلهاي حمايت اجتماعي. 28

عوامل موثر در جلب حمايت اجتماعي. 29

اثرات رواني حمايت اجتماعي. 30

اثرات جسماني حمايت اجتماعي. 31

شبكه حمايت اجتماعي. 32

حمايت اجتماعي به عنوان سپر فشار رواني. 34

نقش حمايت اجتماعي در حفظ سلامتي. 29

سازگاري اجتماعي. 37

ويژگي هاي افراد سازگار. 38

انواع سازگاري. 39

موانع سازگاري در انسان. 40

ناسازگاري. 41

عوامل موثر در بروز ناسازگاري. 42

عوامل موثر بر سازگاري. 42

خصوصيات سازگاري. 44

مراحل سازگاري. 44

فرآيند سازگاري. 45

ديدگاه هاي سازگاري اجتماعي. 45

ماهيت خوش بيني و تاريخچه توجه آن در روانشناسي. 52

خوش بيني به عنوان طبيعت انساني. 53

خوش بيني به صورت يك تفاوت فردي. 56

نظريه كلي. 58

نظريه كرت لوين. 59

انواع خوش بيني. 59

خوش بيني خلقي. 60

خوش بيني موقعيتي. 60

خوش بيني كاذب.. 61

هوش اجتماعي. 62

تئوري هوش اجتماعي. 64

پرفايلهوش اجتماعي. 66

تفاوت هوش اجتماعي و هوش هيجاني. 67

منشا زيستي- عصبي هوش اجتماعي. 68

آسيب شناسي هوش اجتماعي. 74

اندازه گيري هوش اجتماعي. 75

انواع و نمونه هاي معيارهاي موجود هوش اجتماعي. 77

توسعه هوشاجتماعي. 79

تاريخچه مطالعات هوش.. 81

هوش از ديدگاه ثرندايك.. 86

هوش از ديدگاه اسپيرمن. 87

هوش از ديدگاه استرنبرگ.. 87

هوش از ديدگاه وكسلر. 88

هوش از ديدگاه گاردنر. 89

هوش از ديدگاه بينه و سيمون. 89

رويكردهاي چهارگانه هوش.. 89

رويكرد روانسنجي 90

رويكرد عصبي- زيستي. 90

رويكرد رشدي. 91

رويكرد پردازش اطلاعات.. 92

ارتباطات اجتماعي. 93

جهت گيري باز و بسته در ارتباطات 94

الگوهاي چهارگانه ارتباطات اجتماعي. 95

پيشينه پژوهش... 98

پيشينه داخلي. 98

پيشينه خارجي. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             فصل سوم:روش پژوهش

-1- جامعه آماري.......................................................................................................... 108

3-2- نمونه آماري و روش نمونه گيري  ........................................................................ 108

3-3- طرح تحقيق......................................................................................................... 109

3-4- ابزار اندازه گيري.................................................................................................. 110

3-5- روش اجرا........................................................................................................... 110

3-6- روش تحليل داده ها ............................................................................................ 111

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

الف ) يافته هاي توصيفي............................................................................................... 112

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش................................................................... 119

ج) يافته هاي جانبي ..................................................................................................... 120

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1- تبيين يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش........................................................... 133

5-2- محدوديت هاي پژوهش....................................................................................... 1

5-3-1- پيشنهادات پژوهشي.........................................................................................

5-3-2- پيشنهادات كاربردي..........................................................................................

منابعفارسي................................................................................................................... 139

منابعانگليسي....................................................................................................................   

 

چكيده:

هدفاصلياينپژوهش بررسي رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاههاي آزاد علوم تحقيقات خوزستان سال 1394-1393ميباشد.روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي بوده است. حجمجامعهآماريكاركنان  بهتعداد300نفراستكهنمونهآماريبهروشكوكران150نفرتعيينگرديدكهبهروشنمونهگيريتصادفيانتخابشدند.ابزار گردآوري داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و  خوش بيني با سازگاري اجتماعي در مقياس پنج درجه اي ليكرت بوده است. روايي پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخي متخصصان زيربط بدست آمد براي محاسبه پايايي آنها نيز تعداد 30 پرسشنامه بين جامعه آماري (غير از نمونه اصلي) توزيع و با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب 0.94 برآورد گرديده است.داده هاي گردآوري شده به كمك روش هاي آمار توصيفي همچون فراواني، درصد، نمودار، وآزمون هاي آمار استنباطي همچون همبستگي پيرسون، و T مستقل، آناليز واريانس يك راههو ضريب همبستگي چندگانه از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.نتايج عبارتند از:بين حمايت اجتماعي با سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعي و ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد. بين خوش بيني و ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد . بين خوش بيني و ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد. بين حمايت اجتماعي وهوش اجتماعي و خوش بيني و سازگاري اجتماعي دانشجويان زن و مرد و تفاوت وجود دارد.بين حمايت اجتماعي وهوش اجتماعي و خوش بيني و سازگاري اجتماعي دانشجويان از نظر گروه ‌هاي مختلف سني تفاوت وجود دارد بين حمايت اجتماعي وهوش اجتماعي و خوش بيني و سازگاري اجتماعي دانشجويان از نظر وضعيت اشتغال تفاوت وجود دارد.

كليدواژه: هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي،خوش بيني، سازگاري اجتماعي، دانشجويان

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني با سازگا،

دانلود پاورپوينت EFQM
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۳۰:۳۹| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

دانلود پاورپوينت EFQM

فايل به صورت پاورپوينت و در 18 اسلايد تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 18
حجم 291 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

دانلود پاورپوينت EFQM

 

تعالي سازماني

رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد.

كسب رضايتمندي كليه ذينفعان.

ايجاد تعادل بين خواسته ها و انتظارات كليه ذينفعان.

تضمين موفقيت سازمان در بلند مدت.

 

كاربردهاي تعالي سازماني

 

ابزاري براي خود ارزيابي به منظور تعيين موقعيت  سازمانها در مسير تعالي،كمك به درك فاصله بين  اهداف و واقعيت ها و ترغيب سازمانها به يافتن راه حلهاي بهبود.

مبنايي براي ايجاد زبان و تفكر مشترك در تمامي ابعاد سازمان و در همه حوزه هاي عملكرد.

چارچوبي براي درك وضعيت اقدامات انجام شده،  حذف دوباره كاري ها و تشخيص انحرافات.

ساختاري براي سيستم مديريتي سازمان .

 


و در ادامه داريم:

مزاياي مدل تعالي سازماني

ارزش ها و مفاهيم بنيادين

مدل EFQM

 

فايل پاورپوينت 18 اسلايد


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: دانلود پاورپوينت EFQM،

پاورپوينت كارسنجي و زمان سنجي
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۹:۵۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت كارسنجي و زمان سنجي

فايل به صورت پاورپوينت و در 125 اسلايد تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 125
حجم 2908 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي مديريت هتلداري


توضيحات كامل

پاورپوينت كارسنجي و زمان سنجي

 

مقدمه

فصل اول- تاريخچه

 فصل دوم- مطالعه روش

 فصل سوم- تجزيه و تحليل عمليات و پيشنهاد روشهاي بهبود يافته

 فصل چهارم- روشهاي زمان سنجي مستقيم

 فصل پنجم- سيستمهاي زمان سنجي پيشرفته

 

جايگاه درس در رشته مهندسي صنايع

ارزيابي كار و زمان از زيربنايي ترين و اساسي ترين دروس رشته مهندسي صنايعو پيش نياز از يك شاخه مهم از دروساين رشته مي باشد.

 

دانشي است كه در كليه واحدهاي توليدي و صنعتي و حتي خدماتي جهت بالابردن بهره وري در فرآيند, مورد نياز مهندسين صنايع مي باشد.


كاربردهاي ارزيابي كار و زمان

افزايش بهره وري

تجزيه وتحليل كارايي عمليات

تعيين استانداردهاي انجام كار جهت برنامه ريزي و كنترل موثر توليد

يكي از موثرترين ابزار تحقق يافتهو كنترلي مديريت بر روي كارايي افراد و سازمان

 

فايل پاور پوينت 125 اسلايد


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت كارسنجي و زمان سنجي،

پاورپوينت دانلود پاورپوينت (انسان – آزادي عبوديت – قانون)
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۹:۲۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت دانلود پاورپوينت (انسان – آزادي عبوديت – قانون)

فايل به صورت پاورپوينت و در 15 اسلايد تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 15
حجم 217 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

پاورپوينت دانلود پاورپوينت (انسان – آزادي عبوديت – قانون)

 

آزادي

چون انسان محدود است وصف ان هم بايد (آزادي) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آيد كه امر محال است »اراده محدود است نمي تواند هر چه مي خواهد محقق كند فطرت انسان غير طبيعت اوست وطبيعت انسان آزادي مطلق مي خواهد .


محدوده آزادي راچه كسي مشخص مي كند كسي كه انسان را محدود آفريده خدا اندازه مشخصي براي هرچيزقرار داده «انا كل سي خلقنا ه بقدر» آزادي ملك انيان نيست بلكه امانت الهي است وحق ندارد كسي خود را بفروشد .


تفسير تحريف نشده آزادي واعمال درست آن دو وديعه الهي است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادي در جهان يعني الهي ومادي : بر اساس دو جهان بيني الهي ومادي دوگونه تفسير در باره آزادي پدي مي ايد آزادي مطلق كه تفكر مادي معتقد است از نظر مكتب وحي ونبوت بندگي هوا وهوس است خداوند تكوينا ازاد افريده اما شرعا موظف است دين حق راكه خواسته فطرت اوست بپذيرد . انسان نمي تواند بگويد من حق دارم دين الهي رانپذيرم زيرا بانپذيرفتن از فطرت اصلي خود واز دايره انسانيت خارج مي گردد .


انسان تكوينا آزاد است است كه راه شقاوت را بپيمايد يا راه سعادت را اما در شريعت وعقل هرگز ازاد ورها نيست .

 

و در ادامه داريم:

آزادي عقيده

آزادي عقيده وجهاد ابتدايي

آزادي وحيات انساني

بردگي و برده داري شيطان

 

فايل پاورپوينت 15 اسلايد


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت دانلود پاورپوينت (انسان – آزادي عبوديت – قانون)،

پاورپوينت انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۸:۵۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

فايل به صورت پاورپوينت و در 14 اسلايد تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 14
حجم 445 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

پاورپوينت انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

 

مقدمه

امروزه، يكى از جدّى ترين مسايل فلسفه سياسى، نقش مردم در تعيين نوع و هدايت سمت و سوى حكومت است. حضور مردم در صحنه سياسى، نمادهاى گوناگون دارد كه از مهمترين آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حكومتى است. بشرِ جايزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ فساد، خودباخته مى شود كه گاهى بى آن كه خود بفهمد، در كمند شيطان گرفتار آمده و در عين حال، در پندار خود، خويشتن را راه يافته مى يابد.

 

عيب جويى و انتقاد

در روايات بسيارى، از عيب جويى و سرزنش مؤمن، به شدت نهى شده است.

امير مؤمنان عليه السلام مى گويد:

... و مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بغير نَفْسِهِ، تَحَيَّر في الظلمات و ارْتبكَ في الهلكات، و مدّت به شياطينُه في طغيانه و زَيَّنَتْ له سيّ ءَ اعماله؛

 

نهى از منكر و انتقاد

از امورى كه تشابه و تجانس بسيار زيادى با انتقاد دارد، نهى از منكر است كه از اهمّ واجبات اسلام شمرده مى شود، ولى در عين حال، فرقهايى با هم دارند. از مهم ترين آن فرقها، اين است كه هر نهى از منكرى، خود، نوعى انتقاد هم هست، ولى ممكن است در جايى، انتقاد صورت پذيرد، ولى نهى از منكر بر آن منطبق نباشد.

 

و در ادامه داريم:

فلسفه انتقاد

ارزش و جايگاه انتقادگرى

نقد حاكمان

تفاوتهاى اساسى نقد حاكمان و مردم

مرز انتقاد و توطئه در حكومت علوى

 

فايل پاورپوينت 14 اسلايد


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى،

پاورپوينت بررسي معماري مجتمع مسكوني باغ زعفرانيه
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۸:۲۷| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت بررسي معماري مجتمع مسكوني باغ زعفرانيه

دراين فايل مجتمع مسكوني باغ زعفرانيه واقع در تهران مورد تحليل قرار گرفته است. اين فايل در قالب پاورپوينت و داراي 32 اسلايد قابل ويرايش مي باشد.اين فايل براي رشته معماري تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 32
حجم 6392 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت بررسي معماري مجتمع مسكوني باغ زعفرانيه

 

مجتمع مسكوني63 واحدي باغ زعفرانيه ؛ با زير بناي كل 38000 متر مربع در 12 طبقه روي زمين و 3 طبقه زيرزمين؛ در باغي به مساحت 6500 متر مربع در يكي از دامنه هاي شمالي تهران واقع شده است...

 

فهرست مطالب

اين فايل شامل بخش هاي زير است:

مساحت

موقعيت

گروه طراحي

روند طراحي

ايده طرح

نما

ويژگي واحدها

سايت پلان

پلان طبقات

نماها

مقاطع

و...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي معماري مجتمع مسكوني باغ زعفرانيه،

پاورپوينت اسلام هراسي فيلم هاي آمريكايي
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۷:۵۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت اسلام هراسي فيلم هاي آمريكايي

فايل به صورت پاورپوينت و در 59 اسلايد تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 59
حجم 6549 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

پاورپوينت اسلام هراسي فيلم هاي آمريكايي

 

تاثير و قدرتِ علم پروپاگاندا (تبليغات)

"استيون سادلير" نويسنده كتاب "ثروت و قدرت: تاريخ مخفي" مي‌گويد:

"من سي سال است كه اعتقاد دارم و مي‌گويم كه مردم آمريكا كوچك‌ترين اطلاعي ندارند كه تصميمات‌شان تا چه اندازه تحت تأثير افراد ديگر است. اين يك علم است. صنعتي چند ميليارد دلاري است.

ادوارد برنايز( خواهرزاده زيگموند فرويد روان‌شناس مشهور) روي تأثير محرك‌هاي بيروني بر انسان و شيوه كار ذهن ناخودآگاه مطالعه‌كرده است مي گويد: "دستكاري آگاهانه و هوشمند عادات و نظرات سازماندهي‌شده توده‌هاي مردم، عنصري مهم در يك جامعه دموكراتيك است.

كساني كه اين مكانيزم ناديده جامعه را دستكاري مي‌كنند، دولتي نامرئي تشكيل مي‌دهند كه قدرت واقعي حاكم بر كشور ماست."


راهكار هاي غرب در مقابل انقلاب اسلامي:

اسلام هراسي

استفاده از شكاف هاي مذهبي و قومي

نفوذ

حمايت و تقويت جريان ليبرال

وتلاش براي استحاله

براندازي مرحله اي

فشار اقتصادي


5موج اسلام هراسي

موج اول با پيروزي انقلاب اسلامي شروع شد(فيلم شمشير اسلام)

موج دوم:پس از فروپاشي بلوك شرق و در آغاز دهه‌ي90 ميلادي(جنگ تمدن هاي هانتينگتن)

 موج سوم : پس از حمله به برج‌هاي دوقلو در آمريكا در سال  2001 ( حمله نظامي به افغانستان و عراق)

موج چهارم : آغاز بيداري اسلامي در سال هاي اخير

موج پنجم : راه اندازي جريان تكفيري

 

و......


فايل پاورپوينت 59 اسلايد

 

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت اسلام هراسي فيلم هاي آمريكايي،

پاورپوينت آشنايي با مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان)
۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۷:۱۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت مقررات ملي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان)

پاورپوينت مقررات ملي ساختمان(الزامات عمومي ساختمان) شامل 103 اسلايد (ويژه رشته هاي مهندسي عمران و ساختمان) مي باشد در ادامه بخشي از متن اين پاورپوينت و فهرست آن را براي شما قرار داده ايم و در انتها نيز تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزييات آن را مشاهده نماييد و در صورت تمايل به داشتن اين پاورپوينت


مشخصات فايل

تعداد صفحات 103
حجم 6 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي عمران و ساختمان


توضيحات كامل

 

پاورپوينت مقررات ملي ساختمان(الزامات عمومي ساختمان)
پاورپوينت مقررات ملي ساختمان(الزامات عمومي ساختمان) شامل 103 اسلايد  (ويژه رشته هاي مهندسي عمران و ساختمان) مي باشد. در ادامه بخشي از متن اين پاورپوينت و فهرست آن را براي شما قرار داده ايم و در انتها نيز تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزييات آن را مشاهده نماييد و در صورت تمايل به داشتن اين پاورپوينت ، اقدام به خريد آن نماييد.
مقدمه:
مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان با عنوان الزامات عمومي ساختمان، تعيين‌كننده شكل و نحوه قرارگيري مجاز ساختمان در زمين و فضاهاي باز و ضوابط مربوط به تصرف‌هاي مختلف و حداقل‌هاي الزامي فضاها و تأمين نور و هوا است


پاورپوينت مقررات ملي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان)


پاورپوينت مقررات ملي ساختمان(الزامات عمومي ساختمان) شامل 103 اسلايد (ويژه رشته هاي مهندسي عمران و ساختمان) مي باشد. در ادامه بخشي از متن اين پاورپوينت و فهرست آن را براي شما قرار داده ايم و در انتها نيز تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزييات آن را مشاهده نماييد و در صورت تمايل به داشتن اين پاورپوينت ، اقدام به خريد آن نماييد.


مقدمه:

مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان با عنوان الزامات عمومي ساختمان، تعيين‌كننده شكل و نحوه قرارگيري مجاز ساختمان در زمين و فضاهاي باز و ضوابط مربوط به تصرف‌هاي مختلف و حداقل‌هاي الزامي فضاها و تأمين نور و هوا است.

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت آشنايي با مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان)،

دانلود نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي رشته برق صنعتي
۱۳ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۸:۵۶| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
دانلود نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي رشته برق صنعتي

نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي شامل 60 سوال كليدي گلچين شده مختص امتحانات و پرسش هاي كلاسي جهت قبولي صددرصد نمونه سوالات حاوي فايل PDF است

دانلود دانلود نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي رشته برق صنعتي

نمونه سوالات علمي كاربردي
دانلود نمونه سوال كارداني رشته برق صنعتي
جديدترين سوالات علمي كاربردي رشته برق صنعتي
سوالات پاياني علمي كاربردي برق صنعتي
دانلود نمونه سوالات آزمون علمي رشته برق صنعتي
نمونه سوال آزمون علمي كاربردي برق صنعتي
سوالات رشته برق صنعتي
نمونه سوالات تئوري رشته برق صنعتي
دسته بندي نمونه سوالات
فرمت فايل pdf
حجم فايل 426 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 6

آزمون علمي كاربردي، يك سري مسابقات معتبر براي رشته هاي هنرستاني است كه چند سالي است برگزار مي شود و بسيار مهم شده است. اين آزمون داراي دو مرحله تئوري (كتبي) و عملي است. در اين مطلب قصد داريم چندين نمونه سوال جدي كه مربوط به آخرين سال برگزاري اين مسابقات (هفدهمين دوره) است براي شما به صورت فايل PDF قرار دهيم؛ از اين طريق شما مي توانيد براي اين مسابقات يا تمرينات كلاسي يا امتحانات خود آماده شويد

تعداد نمونه سوالات كليدي: 60 عدد

دانلود دانلود نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي رشته برق صنعتي

برچسب‌ها: دانلود نمونه سوالات آزمون علمي كاربردي رشته برق صنعتي،

پاورپوينت بررسي معماري مسجد فهرج يزد
۱۳ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۷:۵۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت بررسي معماري مسجد فهرج يزد

دراين فايل مسجد فهرج واقع در يزد مورد تحليل قرار گرفته است. اين فايل در قالب پاورپوينت و داراي34اسلايد قابل ويرايش مي باشد.اين فايل براي رشته معماري تهيه شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 34
حجم 5923 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت بررسي معماري مسجد فهرج يزد

 

از نكاتي كه مي توان در مورد معماري انجام شده در شبستان مسجد نام برد؛ وجود قوس هاي كم خيز تيزه دار بر بالاي هر دهانه شبستان كه پاكار آن از سطح جرزهاي طرفين به ميزان كمي ؛ داخل آمده است. همچنين سازندگان اين بناي كهن ؛عرض دهانه مركزي شبستان را با اندكي اختلاف از نظر پهنا دهانه ي كناري آن از عرض كم تري برخوردارند احداث كرده اند. در واقع مي توان اين امر را از نكات و ويژگي هاي بارز معماري در ساخت مساجد ايراني و دوران اوليه اسلام در نظرگرفت...

 

فهرست مطالب

اين فايل شامل بخش هاي زير است:

قدمت بنا

موقعيت جغرافيايي

تاريخچه مسجد

مصالح

تزيينات

معماري مسجد

بررسي قوس ها

بررسي محرابها

ستون ها

بررسي رواق ها

بررسي ورودي

سبك بنا

بررسي مناره

پلان

و...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي معماري مسجد فهرج يزد،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 0
بازدیدکنندگان دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 0
دیگر موارد